Populære søkerkonferanser i Stavanger og Bergen

De inviterte kommunene til søkekonferansene i Hordaland og Rogaland i begynnelsen av mai fikk en grundig presentasjon av Husbankens Boligsosiale Velferdsprogram, som er det høyest prioriterte arbeidet i Husbanken.

Ti kommuner i Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland var invitert til å søke om deltagelse i Velferdsprogrammet med søknadsfrist 1. november 2012.  Mabel Johansen, regiondirektør i Husbanken vest, ønsket velkommen og ledet konferansen.

 
- Vi har verdens beste boligstandard, men det hører med til historien at vi har 150 000 svært vanskeligstilte på boligmarkedet og 6000 bostedsløse, der andelen barn og barnefamilier er urovekkende, innledet adm. dir Bård Øistensen i Husbanken. Foto: Odd Bjørn Solberg.

Husbankens rolle er å supplere boligmarkedet ved å bidra til å øke etterspørselsevnen til vanskeligstilte og øke forsyning av boliger med høy kvalitet. Kommunen er viktigste samarbeidspartner, og lykkes ikke kommunene lykkes ikke Husbanken. Husbanken krever noe av kommunene, nemlig en erkjennelse av utfordringene i det boligsosiale og velferdsmessige. I tillegg er det viktig med energi og engasjement for dette arbeidet, vilje til å tenke helhetlig og langsiktig, og at det settes av midler.

Kommunalt minimumsnivå?

 
Helga Arianson, fylkeslege i Hordaland, pekte på at NOU 2011:15 Rom for alle har satt fokus på en del viktige utfordringer i boligpolitikken.

Hun mente at det er behov for flere utleieboliger i kommunene, at noen grupper trenger bedre tilpassede boliger, at mer og bedre oppfølging i bolig kan sikre ekstra utsatte grupper og at man må sikre god koordinering for å få til helhetlige tjenester. Det ser ut som at kommunene legger seg på et minimumsnivå når det gjelder oppfølging i bolig, og utfordringer knyttet til oppfølging vil bli enda større med Samhandlingsreformen. Det er behov for både mer kompetanse og flere hender for å få til bedre bosituasjoner for de mest vanskeligstilte på boligmarkedet. Hun understreket viktigheten av helhetlig boligplanlegging og det å se utdanning, helse, kultur og arbeid i sammenheng.

Helhetlig velferdsarbeid på tvers av fag og nivåer

 
Professor Victor Normann understreket at velferdsstaten er løsningen på hvordan man kan sikre velferd for de fleste. Vi trenger å finne sammensatte løsningstilbud for en liten gruppe mennesker, og samtidig bevare det store velferdssystemet de aller fleste forholder seg greit til i dag.

Normann trakk frem boka «Bureaucracy» for å illustrere at byråkrater er innovative, men at de er innovative innenfor gitte rammer. Kriser derimot kan føre til ny utvikling, og helt nye måter å tenke på.

For å få til innovasjon i måten å løse sammensatte problemer på er det viktig å;
• Identifisere den kritiske oppgaven
• Skape almenn forståelse for de berørte etater med flere
• Skaffe seg handlefrihet – ha nok penger til rådighet
• Ikke kun diskutere overordnete mål

Da må
• Prosjekter på langs og tvers politiseres for å
- skaffe penger
- Gi de ansvarlige handlefrihet
• Politisk engasjement må være der
• Berørte fagmiljøer og etater
- Overbevises om prosjektets faglige verdi
- Holdes økonomisk skadesløse
• Gjennomføringsansvaret må legges til noen som er vant til å jobbe ut fra brukernes behov

Vi må begynne med personen. Hva skal til for å få personen til å klare seg godt, og så videre ha en helhetlig tilnærming ut fra hva personen trenger. Det er slitsomt å være tverrfaglig, men det er mulig å få til.

Boligsosialt velferdsprogram som strategi

 
Prosjektleder Sverre Høynes presenterte rammene for hva et Boligsosialt Velferdsprogram skal være sett fra Husbankens side.

Helse, bolig og arbeid er grunnpilarene i velferdssamfunnet, og det er nødvendig å se disse forholdene i sammenheng. Husbanken ønsker å sette fokus på kommunenes organisering og planlegging av et langsiktig arbeid. Kommunene kan gjennom å analysere sitt eget arbeid og tilpasse målsetninger til egen situasjon, gjøre Boligsosialt Velferdsprogram til et godt verktøy for å få oversikt over og jobbe mer målrettet med konkrete målsetninger i sin kommune.

Fasene i programarbeidet:
• Forarbeid
• Foranalyse – finansiert av Husbanken
- Sier noe om hva som skal være den enkelte kommunes kritiske oppgaver
- Økonomi er sentralt; det må settes av tilstrekkelig midler til dette arbeidet
• Gjennomføringsfase
• Videreføringsfase – bli en del av kommunens virksomhet

Husbanken legger til rette for ulike samlinger, studieturer, nettverk, og finansierer en programleder. Kompetansemidler og boligtilskudd til utleiekommuner vil bli prioritert til programkommunene.

Les mer