Tønsberg kommune

Tønsberg kommune ønsker med sin deltakelse i utviklingsprogrammet å arbeide helhetlig og bli bedre rustet til å løse de boligsosiale utfordringene kommunen står overfor. Dette med tanke på at kommunen forventer stor befolkningsvekst fra 2014 til 2040 og et økende antall innbyggere med bistand til å bo.

Tønsberg er en kommune i vekst og har i underkant av 42000 innbyggere. Det boligsosiale arbeidet i kommunen har vært fragmentert med en lite helhetlig strategi for bedring av det boligsosiale arbeidet. Skal kommunen innfri de boligpolitiske målsettingene, må kommunen bli flinkere til å jobbe boligsosialt på tvers av avdelinger og virksomheter. Det ble derfor opprettet et enhetlig boligkontor i 2014 som et ledd i kommunens boligsosiale målsetting om tilrettelegging av boliger slik at alle innbyggerne blir ivaretatt på beste måte.

Deltakelse i det boligsosiale utviklingsprogrammet vil gjøre kommunen bedre rustet og i stand til å løse de utfordringene kommunen står overfor. Tønsberg kommune vil prioritere:

  • Utrede og vedta en boligsosial handlingsplan
  • Øke kompetansen innen boligsosialt arbeid
  • Bedre boligsosialt arbeide på tvers av ulike virksomheter 
  • Oversikt og kunnskap om leietakere i kommunale boliger 
  • Redusere og forebygge bostedsløshet 
  • Utnytte startlånsordningen bedre 
  • Utrede ”fra leie til eie”

I første halvdel av 2014 har kommunen konsentrert seg om forankring, opprette arbeidsgrupper, informasjon samt utrede boligpolitisk handlingsplan som skal forelegges bystyret innen utgangen av året.

Planer og rapporter med mer: