Kommunesatsingen i Skien gir resultater

På halvannet år har 38 leietakere i kommunale boliger kjøpt sitt eget hjem. IMDi trekker fram Skien kommune som en av kommunene som arbeider målrettet med å få flere over fra leie- til eiemarkedet. Dette har resultert i gjennomstrømning i de kommunale boligene og at boliger er blitt frigjort for andre vanskeligstilte på boligmarkedet.

Skien kommune er deltaker i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram, og er inne i siste halvdel av programperioden. Programledelsen i Skien uttrykker at arbeidet som gjøres er et eksempel på et systematisk og solid arbeid som er forankret med tanke på å skulle vare, og gi endringer både på individ- og systemnivå. Det handler om å trekke i samme retning med engasjement, vilje og tro på at det er mulig å få til endring.

Kommunens mål med leie til eie og resultater
Skien kommune har som mål at alle innbyggerne skal kunne bo trygt og godt. Det er derfor ønskelig at flere kommunale leietakere kjøper boligen de leier, eller annen bolig. Dette gir bedre gjennomstrømning i den kommunale boligmassen og ventelisten reduseres. Kommunen vil kunne opparbeide en ny og variert boligmasse slik at nye vanskeligstilte kan få tilbud om bolig.

I 2012 - fra oppstarten av prosjekt leie til eie i mars, kjøpte 11 leietakere sin egen bolig, i 2013 ble 17 personer huseiere og i 2014 var tallet 10. Resultatet er så langt at 38 personer/husstander har fått sin boligdrøm oppfylt.  

Tilnærmingsmetode
Alle leietakere får en skriftlig innkalling til samtale for å kartlegge bosituasjonen og få informasjon om Husbankens virkemidler, deriblant startlån. Saksbehandler veileder og rådfører leietaker om hvilke muligheter de har til å kunne kjøpe bolig.

Det satses på motivasjon og brukerorientert kommunikasjon i personlige møter med leietakere. Noen leietakere kan bli engstelige ved å motta brev fra kommunen, særlig når det gjelder hjemmet deres. Det er da ekstra viktig å møte leietaker med forståelse for situasjonen. Målet er at leietaker skal føle seg godt mottatt og at saksbehandler skal være lydhør for de problemstillinger og innspill som leietaker kommer med. Det første møtet legger grunnlaget for videre arbeid.

Leie til eie arbeidet blir gjort kjent ved servicesenteret i kommunen, NAV og andre instanser hvor de ansatte møter målgruppen. Det er lagt ut et flyveblad hvor det informeres om hvem leietakere skal henvende seg til om de ønsker å kjøpe boligen de leier.

Utredning om startlån
En tverrfaglig gruppe har arbeidet med en utredning om mer fleksibel bruk av startlån. Utredningen danner grunnlag for nye retningslinjer for startlån i Skien kommune. Bystyret vedtok nye retningslinjer 31.10.2013. I retningslinjene spisses målgruppen til å gjelde de mest vanskeligstilte på boligmarkedet.

I den politiske behandlingen ble det eksplisitt bedt om en aktiv markedsføring av startlån. Dette har resultert i et systematisk arbeid rettet mot ansatte som møter målgruppen (bl.a. NAV), og mot brukerfeltet, herunder brukerorganisasjonen A-LARM.

Se også TV intervju på TA.no