2.halvår 2015

Det har vært 11 deltakende programkommuner i det boligsosiale utviklingsprogrammet, Husbanken sør, i perioden 2010 – 2015. De første kommunene; Arendal, Drammen, Sandefjord og Larvik avsluttet programarbeidet i desember 2014. Porsgrunn, Skien, Mandal, Holmestrand, Nedre Eiker, Kristiansand, Ringerike og Tønsberg avsluttet programarbeidet i nåværende form ved nyttårsskiftet 2015/2016. Nedenfor kan du lese et kort sammendrag av resultatene siste år og med fordypning i den enkelte kommunes sluttrapporter som publiseres fortløpende. Det vises til svært mange gode prosjekter og tiltak til beste for sluttbruker.

Holmestrand kommune
Holmestrand kommune avsluttet sitt 4-årige boligsosiale programarbeid i november 2015. Programarbeidet er dokumentert i egen sluttrapport og fremtidige utfordringer er nedfelt i ny boligsosial handlingsplan.

Flere egnede akuttboliger har blitt etablert. Nye rutiner for å forhindre utkastelser og eget leie til eie prosjekt er gjennomført. Nye småhus er under oppføring og nytt kommunalt bofellesskap vil komme i løpet av 2016. Organisasjonsmessige endringer er foretatt for å bedre måloppnåelsen i kommunens boligforvaltning. Velferdsteknologi ved innføring av digitalt tilsyn er tatt i bruk og et samarbeid med frivillig sektor er på plass.

Nedre Eiker kommune
Programsatsingen i Nedre Eiker kommune vil avsluttes ved utgangen av 2015. Det har det siste halvåret vært stort fokus på etablering av et hensiktsmessig boligkontor i kommunen. Informasjon og kompetanse i boligsosialt arbeid har blitt viet stor oppmerksomhet under hele programperioden. Det har vært gjennomført flere kartlegginger av fremtidige boligbehov. Oppkjøp av egnede bolig til vanskeligstilte er gjort og forsterkede botilbud til målgruppen rus/psykiatri er under planlegging. Samarbeid med private aktører for bosetting har bidratt til å finne nye løsninger.

Tønsberg kommune
Tønsberg kommune har gjennom sitt programarbeid satt fokus på å videreføre tiltak knyttet til den kommunale boligmassen. Kartlegging, ombygging og sirkulasjon av egne boliger er blant de tiltak som har fått oppmerksomhet.

Prosjekt «Ung i Tønsberg» er igangsatt med 20 boliger for ungdom. Videre er småhusprosjektet i ferd med å realiseres og etablering av en praksis med forvaltning av startlån viser nå praktiske resultater.
Arbeidet med oppfølging av kommunale leietakere med sikte på individuell bistand til kjøp, har blitt intensivert. Videre har det blitt nedlagt stor innsats i forberedelsene til mottak av en større gruppe flyktninger. Her vil innleie og samarbeid med private samt større kommunal boliginvestering være ventet i 2016.

Ringerike kommune
Kommunen har benyttet ekstern foranalyse og flere av anbefalingene som der er gitt, har blitt nedfelt som delprosjekt. Delprosjektet «Leie til eie» har startet med en pilotgruppe. Det er ventet en videreføring i 2016 på bakgrunn av de erfaringene som er gjort.

Prosjektet «Mestre å bo trygt og godt» er under utforming. Det jobbes videre med kriterier og innhold med plan for oppfølging. Videre har Ringerike arbeidet med en modell for overgang til «gjengs leie» og beregning av kommunale husleier. Noen sentrale avklaringer og en politisk forankring gjenstår før dette kan endelig gjennomføres.

Det har det siste halvåret blitt nedlagt betydelig arbeid i kartlegging av boligmassen. Systemet ISY er tatt i bruk og ekstern bistand er benyttet. Nye samhandlingsrutiner med boligstiftelsen er iverksatt og behovene for skriftlige rutiner mellom eiendomsforvaltningen og boligteamet er avklart.

Skien kommune
Kommunen avsluttet programarbeidet i desember 2015 og sluttrapport foreligger. Ny boligsosial handlingsplan ble vedtatt i bystyret 24.09.15. Planen har status som kommunedelplan.
Kommunen benytter metoden «Housing First» som et godt verktøy for å gi brukerstyrt og relevant oppfølging blant annet i hjemmet. Det er lagt vekt på brukermedvirkning i det boligsosiale arbeidet, og det har vært et utstrakt samarbeid med brukere og brukerorienterte arenaer.

Prosjektet «Bo bedre med mentor» er et prosjekt som gir en ekstra oppfølging av kommunale boliger. Det er opprettet et arbeidslag med fem menn med flyktningbakgrunn som arbeider med vedlikehold av kommunens ROP-boliger (rus og psykisk lidelse), ledet av en mentor.

Kommunen har arbeidet med organisering av en mer hensiktsmessig rolle- og ansvarsfordeling mellom NAV, Helse og velferd og Eiendomsenheten. Ansvar for Startlån er flyttet til NAV, og bostøtte er flyttet til NAV. Nye retningslinjer for tildeling av kommunal bolig og for startlån er tidligere vedtatt.

«Leie til eie–prosjektet» har ført til at i alt 47 husstander har kjøpt den kommunale boligen som de tidligere har leid. En rutine- og metodehåndbok er utarbeidet, og metoden er implementert i ordinær drift. Kommunen selger nå jevnlig boliger til beboere. Dette betyr at kommunen kan kjøpe nye boliger som er tilpasset hvilke grupper som er på venteliste. Barnefamilier er prioritert ved tildeling av kommunal bolig. Utleieboliger til barnefamilier er integrert i ordinære bomiljøer, i tråd med strategien «Bolig for velferd».

For å planlegge for gode bomiljøer, arbeides det med å sikre samarbeid mellom enheter ved utviklingsstaben, plan- og byggesaksavdelingen og eiendomsenheten om etableringer av boliger i eksisterende og nye bomiljøer. Å forhindre segregering og fremme integrering er i fokus.

Porsgrunn kommune
Porsgrunn kommune avslutter i løpet av 2015 sitt programarbeid. Kommunen viderefører imidlertid ett delprosjekt «Bolig og kvalifisering». Målgruppen vil være unge og familier, som er ett av innsatsområdene i den nasjonale strategien.

Sluttrapporten for prosjekt «Bedre bomiljø i kommunale utleieboliger» ble behandlet i bystyret i mars. Nye rutiner, tverrfaglig samarbeid og oppfølging av beboere er implementert i ordinær drift. Det er etablert beboerråd, samarbeid med politi samt tilsyn på nattestid. Prosjektleder er gått over i en ordinær stilling i kommunen slik at kompetansen er videreført.

Arbeidet i delprosjektet «På vei til egen boligkarriere» - som ble avsluttet i 2013, er videreført i kommunens ordinære arbeid. Venteliste på kommunal bolig er redusert med 68% fra oppstart i 2011 og frem til nå i 2015. I perioden 2014 og 2015 har 172 personer fått bistand i forbindelse med kjøp av bolig ved hjelp av bl. annet startlån/boligtilskudd.

For øvrig er avsluttede prosjekter implementert i drift. Bystyret har vedtatt reviderte retningslinjer for startlån og boligtilskudd, samt for tildeling av kommunalt disponerte boliger.

Mandal kommune
Programarbeidet i Mandal avsluttes ved nyttår 2015/2016. Prosjekt «Housing First» startet opp januar 2014. Pr. 1. november 2015 har prosjektet 17 aktive deltakere. Siden 2010 har antall bostedsløse i Mandal kommune i henhold til KOSTRA rapportering vært stabilt fra 15 – 20 personer. Pr. 20. desember 2015 er antall bostedsløse 6 personer. Ved oppstart av det boligsosiale utviklingsprogrammet i 2012 var det 35 husstander på venteliste for tildeling av en kommunal bolig, i desember 2015 er det 12 husstander.

I løpet av programperioden har samarbeidet blitt betydelig styrket mellom de ulike aktørene innenfor det boligsosiale området. Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid har vært sentralt i arbeidet med tildelingsrutiner for kommunal bolig, i arbeidet for å forhindre utkastelser og for å få leietakere i kommunal bolig til å kunne eie sin egen bolig.

Kristiansand kommune
«Prosjekt samhandling» og «Prosjekt oppfølging» er avsluttet. Konklusjonene fra disse to prosjektene er samordnet og følges opp i et nytt prosjekt, «Prosjekt brukerorientering», som hadde oppstart i september. Det skal bl.a arbeides med å etablere nye og utvidede samhandlingsarenaer og arrangere felles fagdager innen boligsosialt arbeid i kommunen.

Prosjektet «Kartlegging og registrering» skal avklare hvordan kommunens kartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet skal foregå. Det skal også utrede og anbefale hensiktsmessig dataverktøy for kartlegging, registrering og planlegging av bolig- og tjenestebehov blant vanskeligstilte på boligmarkedet. I tillegg skal prosjektet utarbeide forslag til indikatorer for det boligsosiale arbeidet i kommunen.

Kristiansand har ansatt prosjektleder til prosjektet «Eie et hjem». Dette blir Kristiansand sitt leie til eie-prosjekt, som vil ha oppstart tidlig i 2016. Programleder har ansvaret for arbeidet med rullering av Boligsosial handlingsplan. Denne vil fremmes for politisk behandling våren 2016.

Kristiansand kommune etablert prosjektet «Nye mønstre – Trygg oppvekst». Dette prosjektet skal forebygge og bryte sosial arv gjennom tverrsektoriell innsats i lavinntektsfamilier med barn. Dette er i tråd med strategien «Bolig for velferd» hvor en skal rette en særlig innsats mot barnefamilier og unge.

Generelt for flere av kommunene
Deltakelsen i det boligsosiale utviklingsprogrammet har resultert i at kommunene har hatt anledning til å hente inn kompetanse i sitt arbeid. Det har også resultert i at det er utviklet boligsosial kompetanse internt i kommunene i programperioden.

Ansatte i Mandal og Kristiansand kommuner deltar på videreutdanningstilbud ved UiA innen boligsosialt arbeid. Dette tilbudet er utviklet i samarbeid mellom UiA, Husbanken og programkommunene i Agder samt A-larm og ROM.

Når det gjelder å spre sin kompetanse og erfaringer har programledelsen i mange av kommunene bl.a. hatt studiebesøk fra andre kommuner. Programledere i flere kommuner har dessuten holdt foredrag på nettverksamlinger, frokostmøter og konferanser.