Nedre Eiker kommune

Nedre Eiker kommune ønsker å sette et tverretatlig fokus på boliger og tjenester til vanskeligstilte grupper. Et program som går over en lang tidsperiode er nyttig og et godt redskap til å videreutvikle gode tjenester, og få forsterket kompetansen i det kommunale tjenesteapparatet og i ledelsen.

Nedre Eiker kommune har i mange år hatt store boligsosiale utfordringer og til tider også hatt mange bostedsløse. Kommunen har ikke hatt noe tilbud på midlertidig overnatting. Dette endret seg høsten 2011 da ”Berggården” åpnet; med 6 leiligheter til rusmisbrukere og 3 leiligheter til bruk for midlertidig innkvartering med heldøgns bemanning, feltsykepleie og en kafe. Nedre Eiker kommune ser imidlertid at det fortsatt er grupper som ikke dekkes av dette behovet, blant annet familier med barn.

Torunn Kristin Braaten tiltrådte stillingen som prosjektleder 1.november 2011, og hun er lokalisert i staben hos kommunalsjef for helse og omsorg. Styringsgruppe for prosjektet er rådmannens ledergruppe og prosjektgruppen er tverretatlig sammensatt.

I programarbeidets første fase er det utarbeidet en ekstern foranalyse. Nedre Eiker kommune har revidert sin boligsosiale handlingsplan (for perioden 2011 – 2014). Begge dokumentene finner du nedenfor.

Kommunen arbeider med ulike delprosjekter og tiltak, blant annet:

  • Reduksjon av antall begjæringer om fravikelse av bolig.
  • Samarbeid med privat aktør om fremskaffelse av egnede boliger til målgruppen flyktninger.
  • Bedre koordinering av tjenester som går til praktisk oppfølging i bolig.
  • Oppfølginssamtaler med kommunale leietakere ved kontraktsfornyelser. Erfaringer med leie til eie er lagt til grunn. 
  • Endringer i kommunens representasjon i boligstiftelsen for å forbedre tildeling og forvaltning av boliger.

 Nedre Eiker har avsluttet programarbeidet og her finner du sluttrapporten for 2011 - 2015.

Planer og rapporter med mer