Mandal kommune

Mandal kommune ønsker å delta i boligsosialt utviklingsprogram for å videreutvikle det boligsosiale arbeidet i kommunen. Gjennom programmet ønsker kommunen å oppnå økt kompetanse, bedre samarbeid og rutiner på tvers i kommunen i forhold til boligsosialt arbeid.

- Mandal kommune har en betydelig portefølje innen det boligsosiale området. Erfaringer har vist at det byr på store utfordringer å sørge for midlertidige boligløsninger og varige boliger til vanskeligstilte husstander. Vi mener at tverrfaglig samarbeid er utslagsgivende for å lykkes med boligsosialt arbeid, sier prosjektleder Geir Henriksen som begynte i stillingen 1.mai 2012.

Her kan du lese sluttrapporten for det boligsosiale utviklingsprogrammet i Mandal kommune 2012 - 2015.

Mandal kommune har hatt fokus på boligsosialt arbeid de siste årene, men organiseringen av arbeidet har vært noe fragmentert. Mandal kommune har utfordringer med å tilby bolig til alle som har behov for kommunal bolig. Dette gjelder særlig rusmiddelavhengige.

Gjennom deltakelse i boligsosialt utviklingsprogram ønsker Mandal kommune blant annet:

  • Utvikle gode samarbeidsrutiner mellom aktuelle enheter i kommunen.
  • Øke omløpshastigheten på kommunale utleieboliger – styrke innsatsen i forhold til innbyggere som trenger bistand for å skaffe egen bolig, eid eller leid.
  • Boliger med døgnbemanning til rusavhengige.

Prosjekter som er godt i gang:
Nye nødboliger på Orelunden som har gitt personer uten tak over hodet et styrket tilbud i forhold til sikkerhet, standard på boligene, relasjonsbygging med oppfølgingsteam samt fokus på boligkarriere. Alle brukerne har en samarbeidsavtale, standardisert inventar ved innflytting og tilbud om vask av boligen.

Prosjekt Housing First er en betydelig satsning og «mindshift» i Mandal kommune i forhold til hvordan personer med rus- og/eller psykiske utfordringer skal kunne bosettes. Det er etablert et tverrfaglig Housing First team i avdeling rus og psykisk helse. Likeledes samarbeidsarenaer med NAV, spesialisthelsetjenesten og kommunens boligkontor. 8 deltakere er bosatt pr. januar 2014. Målet er å bosette 10 personer pr. år.