Holmestrand kommune 2013

- «Å løfte i fellesskap – plattform for samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor i Holmestrand», er et spennende prosjekt som er godt i gang, sier programleder Solfrid Nilsen og leder av styringsgruppen Anne Marit Bakka.

Samarbeid frivillig og kommunal sektor
Dette delprosjektet skal stimulere til økt samarbeid om samfunnsoppgaver som ligger utenfor det offentliges ansvar, på det boligsosiale og øvrige områder. I september ble det holdt et åpent møte for å stimulere til gode ideer for samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor. Professor Per Egil Pedersen foreleste om nye former for samarbeid om innovasjon.

KS og Frivillighet Norge har utviklet en plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor som skal være et utgangspunkt for etablering av tilsvarende på lokalt nivå. Kommunen arrangerte derfor en idedugnad i september. Innspillene skal resultere i nedsettelse av en prosjektgruppe som skal utarbeide en plattform for samarbeid.

Mange delprosjekter er i rute
For øvrig jobbes det godt med flere delprosjekter i henhold til programplanen. Planen er en viktig ledesnor i arbeidet. Formidling av resultater og framdrift i lokale nyhetsbrev har fått god respons i kommunen.