Drammen kommune

Drammen kommune gikk inn i det boligsosiale utviklingsprogrammet i 2010 for å ta et krafttak med å forebygge og bekjempe bostedsløshet, opparbeide økt boligsosial kompetanse og oppnå mer hensiktsmessig disponering av den kommunale boligmassen. Programmet ble avsluttet ved utgangen av 2014. Drammen kan vise til en rekke gode resultater. Nedenfor finner du sluttrapporten med vedlegg.

Arbeidet ble organisert som prosjekt med deltakelse fra åtte kommunale virksomheter, NAV og Drammen Eiendom KF. Bystyret i Drammen besluttet i starten at målgruppene for programmet skal være bostedsløse, personer som i dag disponerer kommunal bolig og ungdom som mangler støtteapparat og trenger botrening. Kommunens politikere vedtok 15. juni 2011 et boligløft med investeringer på 60 millioner kroner. Dette til anskaffelse av nye og oppgradering av eksisterende kommunale utleieboliger samt ti nye omsorgsboliger til personer med lett demens. Drammen kommune har samordnet det boligsosiale arbeidet i en Boligtjeneste. En av oppgavene er drift av en "boligskole" for unge i aldersgruppen 16-25 år. 133 husstander har blitt boligeiere gjennom prosjektet "leie til eie". Formålet var å styrke leietakers eierpotensiale og å bedre gjennomstrømmingen i kommunale boliger. Bystyret vedtok 22. mai 2012 en ny boligsosial handlingsplan for 2012 - 2014. Drammen kommune startet med utprøving av metoden "Housing First" ("Ditt valg, Bolig først")  i 2013 - se rapport fra følgevaluering. Drammen kommune vant den statlige boligsosiale prisen for 2013.

Les mer om programmets mål , gjennomføringen, innsatsområder og resultater i sluttrapporten:

Her finner du sluttrapporten med vedlegg som var til politisk behandling i desember 2014.

Andre planer og rapporter: