Drammen kommune 2013

Kommunen fikk i 2013 den nye hedersprisen for godt boligsosialt arbeid. Drammen kan vise til gode resultater på en rekke områder, bl.a. Leie til eie – med 36 nye boligeiere i 2013. Et annet prosjekt er utprøving av Housing First etter modell fra Pathways to Housing, kalt «Ditt valg – bolig først». - Det har vært en spennende oppstartperiode, sier programleder Glenny Jelstad og leder av styringsgruppen Eva Milde Grunwald.

Hedersprisen
Juryens begrunnelse var bl.a. at Drammen viser en strategi med bredde i tiltak og virkemidler der samarbeid på tvers av ulike instanser er sentralt. I løpet av de siste 5–6 årene har Drammen kommune snudd «alle steiner» i sitt boligsosiale arbeid. Dette gjelder bruk av Husbankens virkemidler, å tilby leiere mulighet for å eie, økning i antall utleieboliger og bedre administrasjon av boligtjenester.
Det boligsosiale utviklingsprogrammet er forankret i bystyret og ledes av rådmannen. Arbeidet har en tverretatlig ledelsesforankring og en referansegruppe hvor også brukerne er representert.

Ditt valg – Bolig Først
Ditt valg – Bolig først er Drammen kommunes arbeid for å prøve ut Housing First som metode, er det ansatt en medarbeider med brukererfaring i prosjektteamet. Drammen kommune har store forventninger til at dette vil bidra til styrket kompetanse i forhold til å ta brukerstyring på alvor.

I oktober ble det inngått en avtale om følgeforskning med Høgskolen i Buskerud/ Vestfold. Evalueringen skal undersøke hvorvidt prosjektets målsettinger nås:
1. Via prosjektet prøves det ut nye systemer for tjenestekoordinering slik at deltakere opplever tilgjengelige, umiddelbare og tidsubestemte tjenester ut fra det deltakeren definerer som sitt behov.
2. Via prosjektet profesjonaliseres de ansatte til å kunne bistå deltakerne i det å få varige og trygge boforhold, i henhold til deltakernes ønsker og økonomiske muligheter.