Takk for samarbeidet i 2014

2014 har vært et innholdsrikt år for boligarbeidet i de midtnorske kommunene. Det merker vi i Husbanken både gjennom etterspørselen av våre virkemidler, og det tette samarbeidet vi har med mange kommuner i regionen. Både våre tilskuddsordninger og låneordninger er sterkt etterspurt.

Regiondirektør i Husbanken Region Midt-Norge Brit Tove Welde
I løpet av 2014 kom den nye boligsosiale strategien «Bolig for velferd». Dette vil prege arbeidet vårt i årene som kommer. Ett av målet er at kommunene skal møte en koordinert og samlet stat, slik at kommunene best mulig skal lykkes med å bosette de som har det vanskelig på boligmarkedet.

Mange kommuner planlegger framtidas eldreomsorg ved bruk av tilskudd til omsorgsboliger og sykehjem. For å møte framtida er det to viktige perspektiver vi må ivareta, eldrebølgen og klimautfordringene. Andelen eldre vil øke de kommende årene, og mange ønsker selvfølgelig å bo hjemme så lenge som mulig. Om kommunene iverksetter tiltak nå, vil det gi store besparelser for kommunene i årene som kommer. Både tilpasning av boliger og tilpasning av det kommunale tjenestetilbudet må til for å møte denne utfordringen.

Energibruken i norsk bolig- og bygningsmasse er for høy. Å redusere miljøbelastningen fra våre bygg er det mest effektive tiltaket for å redusere klimagassutslippene. Vi ønsker oss flere energigjerrige bolig- og byggprosjekter i 2015, både i ny- og eksisterende bygningsmasse.

Vel møtt til samarbeid i 2015
Brit Tove Welde
Regiondirektør – Husbanken region Midt-Norge