Programarbeid skal gi bedre boligtilbud til innbyggerne

10 kommuner er blitt invitert til å delta i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram for Midt-Norge i perioden 2013-2016. Det boligsosiale utviklingsprogrammet skal bidra til å styrke det boligsosiale arbeidet i kommunene.

Kommunene er valgt ut på bakgrunn av et indikatorverktøy for å identifisere hvilke kommuner som har de største boligsosiale utfordringene i regionen. Indikatorene sier blant annet noe om befolkningssammensetning, befolkningsutvikling, bruk av finansielle produkter, kommunal aktivitet og boligmarkedet i den enkelte kommune

Kommunene Melhus, Ålesund, Molde, Kristiansund, Trondheim, Stjørdal, Verdal, Levanger, Steinkjer og Namsos er de kommunene som er valgt ut. Alle kommunene deltok på en samling torsdag 4. april hvor kommunene fikk informasjon om programmet, og hvor de kunne komme med tilbakemeldinger på hva de forventer av Husbanken.

10 kommuner fikk invitasjon av Husbanken til å delta i boligsosialt utviklingsprogram i perioden 2013-2016. 4. april møtte Husbanken kommunene for å informere om programmet.


- Det er begrenset hvor mye Husbanken kan være tilstede i kommunene i regionen. Vi må derfor måle innsatsen mot de kommunene som har de største boligsosiale utfordringene. Det er viktig at de kommunene som ikke er med, får nyte godt av den kunnskapen som kommer ut av programmet, sier regiondirektør Brit Tove Welde fra Husbanken.

Brit Tove Welde, regiondirektør for Husbanken Region Midt-Norge


Avdelingsdirektør Marit Hubak fra Husbanken har ledet arbeidet med den foregående programperioden fra 2009-2012. Husbanken inviterer nå to nye kommuner til å delta, Namsos- og Melhus kommune. - Vi håper at så mange av kommunene blir med i programarbeidet, sier Marit Hubak.

Marit Hubak, avdelingsleder for boligsosialt programarbeid og forskning

Ålesund kommune har deltatt i foregående programperiode 2009-2012. Forankring blant politikere og administrativ ledelse har vært av stor betydning for programarbeidet i kommunen.

- Ut i fra erfaringene vi har hatt så langt med Husbanken, er at det å være en programkommune er med på å forplikte politisk- og administrativ ledelse. Dette har stor betydning for arbeidet vi skal gjøre, sier Peer Volstad daglig leder i fra Ålesund kommunale eiendom KF.

Forventinger til Husbanken

-Vi opplever at kommunene har et stort behov for kunnskap og oppfølging fra Husbanken i det boligsosiale arbeidet, og at Husbanken er en pådriver for å få satt arbeidet på dagsorden i kommunene. De ønsker også at vi skal tilrettelegge delingsarenaer mellom programkommunene. Dette er i tråd med det vi har planlagt i det boligsosiale utviklingsprogrammet, oppsummerer prosjektleder for boligsosialt utviklingsprogram for region Midt-Norge, Eigir Moberg.

Prosjektleder for boligsosialt utviklingsprogram Eigir Moberg, Husbanken

Kunnskapsutvikling og erfaringsoverføring sentralt i programarbeidet

- Samlingene med andre programkommuner blir viktig for å lære av hverandre. Ålesund kommune er litt alene som storkommune og har ingen andre å sammenligne oss med i nærheten. Dette vil bidra som en viktig drahjelp for oss i det boligsosiale arbeidet. For oss er det også viktig å få tilgang på Husbankens kompetanse, gi og motta innspill på ulike problemstillinger og bidra til at vi utfordrer hverandre, sa Volstad på samlingen.

Den kunnskapen som kommer ut av programkommunene skal også komme andre kommuner til gode.
-Vi skal bli flinkere til å dele den kunnskapen vi genererer gjennom programarbeidet. Det er mye bra som gjøres i kommunene som kan komme andre kommuner til nytte, sier Eigir Moberg.

-Det er i kommunen folk bor

Husbanken ønsker også å få til en god samhandling med andre statlige velferdsaktører i forhold til bolig og bosetting. Dette er også i tråd med hva kommunene selv ønsker.
- Vi forventer at Husbanken skal være et talerør inn i sentrale statlige funksjoner. Det er ingen som bor i staten det er i kommunene folk bor, sa Bård A. Misund fra Molde kommune.

Det er kommunene er ansvarlig for gjennomføring av en helhetlig, lokalt tilpasset boligpolitikk. Husbankens rolle er å legge til rette for at kommunene har mulighet og kompetanse til å ivareta sitt ansvar på best mulig måte.

- Det er kommunene selv som vet hvor skoen trykker og som best kjenner utfordringene til kommunen, sier Eigir. Husbankens oppgave er å være kommunenes faglige- og økonomiske støtte.