Boligsosialt utviklingsprogram 2013-2016

- Husbanken inviterer 10 midt-norske kommuner til å delta i det boligsosiale utviklingsprogrammet, som gjelder for perioden 2013-2016. Torsdag 4. april arrangerer Husbanken et oppstartsmøte for de inviterte kommunene.

På denne samlingen vil Husbanken informere om programmet og hva det kan innebære for Husbanken og kommunene. Hva vil det kreve av kommunene og Husbanken, og hva er fordelen med denne arbeidsformen. Kan vi oppnå mer med økt struktur på det langsiktige boligarbeidet?

Nye programkommuner fra 2013

 

Eigir Moberg
Prosjektleder Eigir Moberg, Husbanken

I perioden 2009-2012 var Trondheim, Ålesund, Molde, Kristiansund, Stjørdal, Steinkjer og samkommunene Levanger og Verdal med i det boligsosiale utviklingsprogrammet. Disse blir invitert til å rullere samarbeidsavtalen sin. I tillegg blir Melhus og Namsos invitert til å delta, sier Moberg.

Formålet med programmet er å sette kommunene og deres samarbeidspartnere i best mulig stand til å gi et godt tilbud for vanskeligstilte i boligmarkedet.

 

 

Erfaringsutveksling og kunnskapseling en viktig del av satsingen

I programperioden vil kommunene få en tettere oppfølging fra Husbanken via to årlige møter med kommunene. De vil også møte andre programkommuner for å dele erfaringer og kunnskap seg i mellom.

 – Det er kommunene som sitter med kunnskapen og erfaringene og vet best hvor skoen trykker, derfor er det viktig å skape arenaer hvor de kan møtes og dele erfaringer seg i mellom, sier Moberg.  

Et godt kunnskapsgrunnlag

Husbanken skal sette kommunene og deres samarbeidspartnere i best mulig stand til å gjennomføre en helhetlig og lokalt tilpasset politikk for vanskeligstilte på boligmarkedet.
- For å lykkes i dette arbeidet er det viktig å ha god oversikt over utfordringene en står ovenfor, eksempelvis relevante utviklingstrekk i befolkningen og den boligsosiale virkemiddelbruken, sier Merete Sandnes Råen, seniorrådgiver for statistikk og analyse i Husbanken.

Seniorrådgiver Merete Sandnes Råen statistikk og analyse i Husbanken
-Våre faktaark til programkommunene gir en oversikt over status i egen kommune knyttet til befolkning – og befolkningssammensetning, boforhold, boligbygging og boligbehov, samt befolkningsprognoser for tiden som kommer. I tillegg gir faktaarkene en oversikt over kommunens bruk av Husbankens finansielle produkter. Vi trekker også inn andre kommuner som sammenligningsgrunnlag. Det kan være nyttig å reflektere over kommunevise forskjeller, både i utfordringer og virkemiddelbruk. Kanskje gir det en inngang til å reise relevante spørsmål og søke nye løsninger?, avslutter Råen

Faktaarkene vil forhåpentligvis kunne gi nyttig informasjon til alle som jobber med boligsosial planlegging og virkemiddelbruk i kommunene, uansett arbeidssted.

 

Prioritert for finansielle produkter

- Kommunene som deltar i det boligsosiale utviklingsprogrammet vil være prioritert for det boligsosiale kompetansetilskuddet, og vil få en betydelig andel av boligtilskudd til kommunale utleieboliger og boligtilskudd til videretildeling, sier Moberg.

- Kommunene som inviteres er valgt ut på bakgrunn av en indikatormodell, som identifiserer hvilke kommuner som har de største boligsosiale utfordringene i regionen. Indikatorene sier blant annet noe om befolkningssammensetningen, befolkningsutviklingen, bruk av Husbankens finansielle produkter, kommunal aktivitet og boligmarkedet i den enkelte kommune, sier Moberg.