Økt virkemiddelbruk i Vesterålen

Boligpolitikken er kommet på dagsorden i Vesterålens kommuner, og Husbankens virkemidler brukes mye mer. Husbankens boligpolitiske kommunesatsing i nord begynner med andre ord å gi resultater.

Kommunene i Vesterålen blitt mye flinkere til å benytte Husbankens virkemidler. Det fastslår Husbankens Adelheid Kristiansen og Linn Edvardsen i møte med Vesterålen regionråd den 24. august 2012.

I 2007 ble det for eksempel utbetalt rundt tre millioner kroner i startlån fordelt på 18 husstander i Vesterålen. I 2011 var antallet husstander som fikk slik hjelp til å komme seg inn på boligmarkedet økt til 78 og totalbeløpet til 25 millioner kroner. Det er også blitt 187 flere bostøttemottakere - ei økning på ni prosent. Samtidig viser tallene at kommunenes sosialhjelpsforbruk er blitt redusert.

PÅ RETT VEI: Husbanken ser på Vestrålen regionråds boligpolitiske utvikling. Fra v. ordfører i Andøy, Jonni Solsvik, ordfører i Hadsel, Kjell-Børge Freiberg, ordfører i Øksnes, Jørn Martinussen, rådgiver Linn Edvardsen og avdelingsleder Adelheid Kristiansen fra Husbanken. Foto: Knut Ivar Aarstein/Vesterålen online

Husbanken startet sin boligpolitiske kommunesatsing rettet mot regionene i Nordland og Sør-Troms i 2008. En viktig del av satsinga var å skape boligpolitisk engasjement og forankring hos kommunenes politiske og administrative ledelse, og regionrådene var et naturlig forum å henvende seg til. Nå tar Husbanken en ny runde med regionrådene for å se om kommunene er på rett boligpolitisk spor.

Mange og ulike utfordringer
Vesterålen består av kommuner med innbyggertall fra 2000 til nesten 10.000, noe som gir kommunene noe ulike boligpolitiske utfordringer. Sortland er for eksempel en vekstkommune med sterkt prispress. Det er bygd mange dyre leiligheter i høy prisklasse rettet mot folk med god økonomi de siste årene, mens det står dårligere til når det gjelder boliger til unge og andre vanskeligstilte på boligmarkedet.

De andre mindre kommunene sliter på sin side med lite bevegelse i boligmarkedet. Det er liten eller ingen gjennomtrekk i kommunale boliger. Lav husleie har ført til at det ikke er penger til vedlikehold av de kommunale boligene, noe som gjør at det blir vanskelig å øke husleiene til gjengs leie. Dette bidrar igjen til ei forventing om lav husleie i markedet og dette gjør utbyggere tilbakeholdne med å sette i gang prosjekter for utleie.

I 2008 hadde altså Vesterålens kommuner utfordringer knyttet både til synkende folketall, økende eldre befolkning, lav mobilitet i boligmarkedet, mange vanskeligstilte på boligmarkedet og manglende kompetanse og vilje i kommunene til å bruke Husbankens virkemidler til å møte disse utfordringene. 

For Husbanken har det siden oppstart av kommunesatsinga vært viktig å få kommunene til å forankre boligpolitikken i ulike kommunale planverk. Involvering og samarbeid med andre aktører har blitt trukket fram som viktige faktorer for å lykkes. Og arbeidet gir resultater.

Boligpolitisk engasjement
I dag har politisk og administrativ ledelse i Vesterålen et helt annet engasjement omkring boligpolitiske spørsmål. Flere av kommunene er i gang med konkrete utviklingsprosjekter. Hadsel kommune arbeider med å få økt samsvar mellom boligbehov og antall boliger – både med hensyn til vanskeligstilte og i forhold til næringsutvikling. I Sortland kommune arbeides det med utforming av en boligpolitisk plan som fanger opp boligutfordringer, foreslår tiltak og som tar hensyn til innbyggernes nye behov uten at antallet vanskeligstilte øker. Sortland kommune jobber med «fra leie til eie»-modeller - det vil si metoder som gir leieboere mulighet til å eie boligen sin etter hvert.  

Positiv befolkningsutvikling
Regionen har i mange år vært preget av svært negativ befolkningsutvikling. I 2008 var det kun Sortland som opplevde befolkningsøkning. Nå ser vi imidlertid at folketallet stabiliserer seg eller øker i flere av Vesterålens kommuner. Dette har først og fremst sammenheng med arbeidsinnvandring og bosetting av flyktninger.

Mer innsats trengs
Men Vesterålen kan nok ikke tillate seg å hvile på sine laurbær. Fortsatt bygges det for lite i Vesterålen og behovet for flere boliger er stort. Få kommunale boliger er fremskaffet i perioden. Dette gjelder særlig omsorgsboliger, men også leiligheter for unge som skal inn på boligmarkedet. For 2012 er det imidlertid kommet søknader både fra Hadsel, Sortland og Øksnes om investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem.

Selv om de fleste boligene som er bygd i Vesterålen i det siste er tilrettelagt for rullestolbrukere, er det også behov for et større fokus på tilpasning av eksisterende boligmasse. Det er store forskjeller mellom kommunene i Vesterålen i forhold til bruken av Husbankens boligtilskudd til utredning og prosjektering. Dette kan tyde på varierende grad av kjennskap til virkemidlet.

Men det boligpolitiske engasjementet har utvilsomt økt, noe som vil gi seg utslag i flere konkrete boligpolitiske resultater på sikt, tror Husbankens representanter.

Publisert av Stina Sønvisen og Linn Edvardsen

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.