Tromsø kommune

Med sine 70.000 innbyggere er Tromsø kommune den største byen i Nord-Norge. Kraftig befolkningsvekst siden krigen skaper både prispress i boligmarkedet og boligsosiale utfordringer.

Den kraftige befolkningsveksten i Tromsø kommune, også kjent som «Nordens Paris» eller «Ishavsbyen», skaper prispress både på nye og brukte boliger.

Den fører også til prispress i leiemarkedet, og mange faller utenfor boligmarkedet.

Tromsø kommunes boligutfordringer

  • Å skape gode rammer for alderdom og legge til rette for at alle kan bli boende i eget hjem så lenge som ønskelig.
  • Å arbeide kontinuerlig for trygge og inkluderende lokalsamfunn, spesielt for utsatte grupper og i områder der levekårsutfordringene viser seg størst.
  • Å arbeide for å etablere flere boliger til vanskeligstilte.
  • Å følge opp vanskeligstilte for å gjøre dem i stand til å bo i og beholde en egnet bolig.

Tromsø kommune er opptatt av å arbeide helhetlig innenfor det boligpolitiske området. Den boligsosiale handlingsplanen for Tromsø kommune viser at kommunen har betydelige boligsosiale utfordringer. Kommunens målsetting er miljøvennlig boligbygging og stedsutvikling, hvor universelt utformede boliger og god byggeskikk står sentralt.

Ved avtaleinngåelse med Husbanken var partene enig om å arbeide for:

Økt boligpolitisk kompetanse

  • Kompetanseheving innen organisering/forvaltning av boligpolitikken.
  • Kompetanseheving på alle nivå i kommunen innen fagområdene boligsosialt, universell utforming, stedsutvikling og miljø.

Økt boligpolitisk aktivitet

  • Bedre utnyttelse av de boligsosiale virkemidlene.
  • Innføre metodiske tiltak for å gjøre vanskeligstilte på boligmarkedet mest mulig selvstendig og selvhjulpen.
  • Flere universelt utformede boliger i kommunen og boliger tilpasset målgruppene i boligsosial handlingsplan.
  • Stedsutvikling og boligsosialt utviklingsarbeid i Nordområdesamarbeidet som partene er engasjert i.