Sør-Varanger kommune

Folketallet i Sør-Varanger kommune har holdt seg jevnt de siste femti årene, og det bor nå i overkant av 10.000 personer i kommunen. De har gode levekår, men boligmangel skaper prispress i markedet.

Kommunen har en visjon om å være «en grensesprengende kommune». Sør-Varanger er den største kommunen i Øst-Finnmark og grenser opp mot både Finland og Russland.

Kommunen scorer godt på levekårsundersøkelse og har stor økonomisk aktivitet, men boligmangel skaper prispress på markedet.

Sør-Varanger kommunes boligutfordringer

 • Å øke kunnskap om boligbehovet i kommunen.
 • Å samkjøre boligpolitikk mellom de ulike sektorene i kommunen.
 • Å skape en bedre utnyttelse av kommunens boligmasse.
 • Å skape en større effektivitet i kommunen ved å samordne ressursene.
 • Å skape en mer målrettet og effektiv bruk av virkemidlene i kommunen.

Sør-Varanger kommune har som målsetting å arbeide bredt og målrettet på det boligpolitiske området. Kommunen har utarbeidet en boligpolitisk handlingsplan for perioden som beskriver utfordringene.

Ved avtaleinngåelse med Husbanken var partene enig om å arbeide for:

Økt boligpolitisk kompetanse

 • Kompetanseheving innen organisering/forvaltning av boligpolitikken.
 • Kompetanseheving alle nivå i kommunen innen fagområdene boligsosialt, universell utforming, stedsutvikling og miljø.
 • Øke kunnskap om ny velferdsteknologi.

Økt boligpolitisk aktivitet

 • Bidra til selvstendighet og selvhjulpenhet i boligmarkedet.
 • Bedre utnyttelse av de boligsosiale virkemidlene.
 • Analyse av boligmarkedet.
 • Innføre metodiske tiltak for å gjøre vanskeligstilte på boligmarkedet mest mulig selvstendig og selvhjulpen.
 • Flere universelt utformede boliger i kommunen og boliger tilpasset målgruppene i boligsosial handlingsplan.
 • Samarbeid om bo- og levekår i Nordområdesamarbeidet som partene er engasjert i.
 • Samarbeid med STBB, boligbyggerlag og private aktører for å gjennomføre boligpolitiske tiltak.
 • Boligpolitisk handlingsplan i kommunen rulleres og er integrert i øvrig planverk.
 • Gjennomgang av den boligpolitiske organiseringen i kommunen.
 • Utarbeide årlig arbeidsplan for denne avtalen med overordnede mål for satsingen og konkrete tiltak for å nå målene.