Narvik kommune

Av Narvik kommunes 18.600 innbyggere er det forholdsmessig flere eldre enn i mange andre kommuner. Den private boligmassen er også gammel og lite tilrettelagt for ei aldrende befolkning. Kommunen har det altså travelt med å skaffe nok boliger til denne gruppa.

Før Narvik kommune inngikk partnerskap med Husbanken i 2009 hadde kommunen i liten grad fokus på boligpolitikk. Men de siste årene har kommunen arbeidet med å rydde, kartlegge, forankre og få styring.

Narviks boligutfordringer

Narvik ble bombet under andre verdenskrig og svært mange boliger er bygd i etterkrigstida. Veldig lite er bygd siden 1980. Det vil si at svært få boliger er tilrettelagt for personer med funksjonshemminger som gjerne melder seg med alderen. Dette gir Narvik ekstra utfordringer når det gjelder å få eldre til å bo hjemme lenger.

Narvik kommune bosetter ca førti flyktninger, og er i ferd med å starte utarbeidelsen av en egen integreringsplan. Kommunen har også en egen opptrappingsplan for rus, samt planer for ungdom som skal ut i boligmarkedet.

Ved avtaleinngåelsen med Husbanken var partene enige om å arbeide for:

Økt boligpolitisk kompetanse

  • Kompetanseheving innen organisering/forvaltning av boligpolitikken - skal sikre eierskap og forankring politisk og administrativt.
  • Kompetanseheving på alle nivå i kommunen innen fagområdene boligsosialt arbeid, universell utforming og miljø.

Økt boligpolitisk aktivitet

  • Utarbeide årlig arbeidsplan for denne avtalen med overordnede mål for satsingen og konkrete tiltak for å nå målene.
  • Gjennomgang av den boligpolitiske organiseringen i kommunen
  • Boligpolitisk handlingsplan i kommunen rulleres og er intergrert i øvrig planverk.
  • Sikre bedre utnyttelse av virkemidlene
  • Øke antall kommunalt disponerte utleieboliger, herunder omsorgsboliger/bofellesskap.
  • Øke antallet universelt utformede boliger i kommunen og boliger tilpasset målgruppene i boligsosial handlingsplan.