Harstad kommune

Siden krigen har Harstad kommune hatt jevn befolkningsvekst og nå bor det godt over 24.000 personer i kommunen. Veksten skaper prispress i boligmarkedet, og mange faller utenfor.

Prispresset gjelder både nye og brukte boliger, og fører også til at det er vanskelig og dyrt å komme inn på leiemarkedet.

Harstads boligutfordringer

I kommunens boligsosiale plan for 2008-2011 skisseres kommunens viktigste fremtidige boligutfordringer slik:

 • Å skaffe nok tilrettelagte boliger for personer med særskilte behov
 • Å gjøre flere eldre/funksjonshemmede i stand til å bo i egen egnet bolig
 • Å organisere boligoppgavene på en hensiktsmessig måte for å gi best mulig hjelp til de som trenger det
 • Å rullere og følge opp planen

Da kommunen inngikk en fireårig partnerskapsavtale med Husbanken i 2012 var partene enige om å samarbeide om følgende:

Økt boligpolitisk kompetanse

 • Kompetanseheving innen organisering/forvaltning av boligpolitikken - sikrer eierskap og forankring politisk og administrativt i kommunen.
 • Kompetanseheving på alle nivå i kommunen innen fagområdene boligsosialt arbeid, universell utforming og miljøvennlige byggeprosesser.
 • Kompetanseheving i brukermedvirkning for å sikre gode prosesser i utvikling av nye
  botilbud/bomiljø for utsatte grupper.

Økt boligpolitisk aktivitet

 • Utarbeide årlige boligpolitiske arbeidsplaner for denne avtalen med konkrete tiltak for å nå formålet i avtalen.
 • Arbeide for etablering av boligpolitisk handlingsplan, og for å integrere denne i kommunens øvrige planverk.
 • Gjennom tverrfaglig samarbeid, sikre og utvikle de boligsosiale virkemidlene slik at flest mulig kan få eie egne boliger tilpasset egne behov, jamfør fordelene ved å eie egen bolig sammenliknet med å leie.
 • Bygge og finansiere kommunalt disponible utleieboliger, herunder boliger til pleie- og
  omsorgsformål og bofellesskap for personer og husholdninger som ikke kan eller ønsker å eie egen bolig.
 • Arbeide aktivt med å øke antall universelt utforma boliger slik at flere som ønsker det kan fortsette å bo i egen bolig i høy alder, eller når funksjonsevnen reduseres som følge av sykdom/.
 • Samarbeide aktivt for å utvikle nye boligområder der det skal legges vekt på effektiv arealbruk og bygging av boliger med lavt energibruk.