Alta kommune

Kommunen er også kjent som «Nordlysbyen». Alta kommune er den største byen i Finnmark og har hatt en konstant befolkningsvekst de siste femti årene. Nå bor det nesten 20.000 personer i kommunen. Og befolkningsvekst gir gjerne prisvekst.


En kraftig og sterk økonomisk aktivitet, regional flyplass og høgskolen i Finnmark, nå UiT – Norges arktiske universitet, har ført til en befolkningsvekst over de siste tiårene, men veksten har også ført til prisøkning på boligmarkedet.

 

Alta kommunes boligutfordringer

 • Å øke kunnskap om boligbehovet i kommunen.
 • Å skape et bedre og mer effektiv planlegging og forvalting av den kommunale boligmassen.
 • Å klargjøre nok og tilstrekkelig areal for å dekke fremtidig behov for boligetablering.
 • Å fremme de nye regler og krav angående universell utforming i kommunen.
 • Å etablere bedre samarbeidsarenaer med private aktører for å dekke omsorgsboliger behov i kommunen.

Kommunen ønsker å ha en rolle i boligpolitikken som både tjenesteyter, forvalter og utvikler. Arbeidsoppgavene er å sikre gjennomføring av egne boligpolitiske målsettinger ved å ha tilgjengelige areal for boligbygging og varierte boliger slik at alle har mulighet for etablering i egen egnet bolig, i et godt bomiljø. Alta kommune ønsker også å være premissleverandør og bostedsutvikler i kommunen. Alta kommune er også resurskommune i Finnmark innen universell utforming.

Ved avtaleinngåelse med Husbanken var partene enig om å arbeide for:

Økt boligpolitisk kompetanse

 • Kompetanseheving innen organisering/forvaltning av boligpolitikken.
 • Kompetanseheving alle nivå i kommunen innen fagområdene boligsosialt, universell utforming, stedsutvikling og miljø.

Økt boligpolitisk aktivitet

 • Samarbeide for å utvikle tiltak for å dempe prispresset på boligmarkedet og særlig for prioriterte grupper.
 • Sørge for at de ulike grupper av vanskeligstilte med boligbehov oppnår hensiktsmessige tilbud.
 • I samarbeid med UBA (Stiftelsen Utleieboliger Alta) skal øke antallet kommunalt disponerte utleieboliger, herunder omsorgsboliger/bofellesskap og boliger for andre vanskeligstilte.
 • Øke antallet universelt utformede boliger i kommunen og sette prinsippet om å gjøre Alta til et åpent og tilgjengelig samfunn høyt.
 • Sikre bedre utnyttelse og bedre målretting av virkemidlene i forhold til Alta kommunes boligsosiale målsettinger slik at tiltak kan gjennomføres.
 • Øke kunnskap om ny velferdsteknologi.
 • Samarbeid med ABBL og private boligaktører for å gjennomføre boligpolitiske tiltak.