Utvikler boligsosial kompetanse

Med kompetansetilskudd fra Husbanken skal Universitetet i Nordland bidra til å videreutvikle og spre boligsosial kunnskap, samt utvikle boligsosiale utdanningsløp.

Målet med prosjektet er å skape en boligsosial kunnskapssløyfe eller -sirkel som kan bidra til videreutvikling og spredning av den boligsosiale kunnskapen som produseres i praksisfelt og forskning. Myndighetenes boligsosiale strategi, Bolig for velferd, oppfordrer nettopp til sikre god styring og målretting av det boligsosiale arbeidet, samt stimulere til nytenkning og sosial innovasjon.

– I denne omgang skal vi finne på, og prøve ut noen tiltak. I neste prosjekt vil vi søke å etablere mer permanente ordninger, sier førstelektor fra Universitetet i Nordland, Asgeir Solstad, under et orienteringsmøte med Husbanken den 18. desember 2014.

SPRE KUNNSKAP: Asgeir Solstad fra Universitetet i Nordland skal bidra til å spre den boligsosiale kunnskapen viden omkring. (Foto: Stina Sønvisen/Husbanken)

Kunnskapssirkel

Produsert kunnskap skal formidles, anvendes og skape grunnlag for ny kunnskapsutvikling. Det er også et mål å utvikle undervisningsplaner for boligsosialt arbeid i bachelorprogram og utvikle et masterprogram i boligsosialt arbeid.

– Noen kommuner har prøvd å få til noe, men de har møtt motstand. Hvorfor har de møtt motstand, og hvilken type? Det er viktig å finne svar på, sier Solstad.  

MODELL: Slik skal boligsosial kunnskap spres.

Prosjektet forankres i kommunene Bodø, Hamarøy, Grane og Alstahaug. Disse er valgt utfra størrelse, geografi og innsats på det boligsosiale feltet. I tillegg er Nordlandsforskning, KS og Fylkesmannen i Nordland med på samarbeidet. Prosjektet startet opp høsten 2014, og forprosjektfasen skal være fullført innen utgangen av 2015.

– Vi mangler jo ikke kunnskap om boligsosialt arbeid. Kommunene gjør seg mange erfaringer. Det ligger masse informasjon på husbanken.no. Men hvordan få formidlet alt dette, hvordan bruke kompetansen og kunnskapen som finnes? Dette er spørsmål som bør bli besvart. Vi løser det nok ikke i dette prosjektet, men vi skal prøve å finne noen grep, sier Solstad.

Mastergradsstipender

Prosjektet har fått 740.000 kr i kompetansetilskudd av Husbanken. Prosjektet er i tråd med Husbankens oppdrag som handler om å bidra til at det blir satt i gang masterstipendsamarbeid ved alle regionkontor. Husbanken kan gi stipender til mastergradsstudenter så fremt de skriver avhandlinger som kommer kommunene til nytte.

– Vi kan koble studenter fra ulike universiteter til deres kommune for å utvikle kunnskaper omkring noe i det boligsosiale feltet som ønskes belyst. Vi kan formidle kunnskapsbehov inn mot forskere og forskningsmiljøer slik at disse kan bli til prosjekter kommunen har nytte av, sier Solstad.

Prosjektet samsvarer også med Husbankens målsetning om å samarbeide med universitetssektoren om å utvikle det boligsosiale fagfeltet knyttet til myndighetenes boligsosiale strategi «bolig for velferd» som ble lansert i 2014.

– Vi skal revidere studieplaner i boligsosialt arbeid, og vil forme dem ut fra hva kommunene mener de må inneholde, sier Solstad.

Hva skal gjøres i prosjektperioden?

  • Avvikle oppstartskonferanse
  • Besøke kommuner, klarlegge lokale tiltak, prosjektutvikling og samarbeidsformer
  • Utrede og skrive søknad om offentlig Phd (filosofisk doktor – en akademisk grad)
  • Utvikle boligsosiale utdanningsplaner på bachelor- og masternivå
  • Innarbeide nytt boligsosialt studium fra høsten 2016
  • Prøve ut regionale boligsosiale fora 
  • Utvikle forsknings – og fagutviklingsprosjekter basert på kunnskapene fra kommuner og andre
  • Arrangere boligsosial fagutviklingskonferanse
  • Rapportere om erfaringer og resultater og skrive søknad om nytt prosjekt

 

Publisert av Stina Sønvisen