Mobekken omsorgsboliger

Rana kommune bygger 20 nye leiligheter til funksjonshemma ungdom. 

Mobekken omsorgsboliger som er under oppføring (i mars 2014) består av 20 leiligheter, fordelt på tre etasjer. Utforminga er gjort med tanke på å fylle behovene til flere ulike målgrupper, samtidig som sammensetning av beboerne hensyntas. 

BYGGER: 20 omsorgsboliger for funksjonshemma ungdom. (Foto: Sveinung Haugen/Rana kommune)

Fellesarealer

Som utgangspunkt planlegges fem leiligheter i sokkeletasje som bofellesskap for personer med utviklingshemming, mens øvrige leiligheter tilbys unge funksjonshemma og personer med tjenestebehov.

– Hver etasje har fellesareal og personalfasiliteter som legger til rette for heldøgns omsorgstjenester. Personellgrupper kan organiseres etasjevis, eller fleksibelt etter behov, forteller prosjektleder Sveinung Haugen.

Både i første og andre etasje er det lagt inn mulighet for å bygge inn ekstra soverom i noen av leilighetene, slik at disse kan nyttes av husholdninger med flere personer.

Lang prosess

Prosjektet hadde et noe langvarig «svangerskap» fra det første gang ble presentert i 2001, til byggearbeidene startet i 2013. Prosjektet har også endret seg underveis. Opprinnelig søkte en å få realisert ti samlokaliserte omsorgsboliger for unge funksjonshemmede (20 -65 år). Prosjektet ble midlertidig lagt på is, bl.a. som følge av at Husbankens tilskuddsramme var oppbrukt på søknadstidspunktet.

– Kommunestyret ønsket senere å se på muligheten for å realisere et bygg til mer fleksibel bruk med tanke på målgruppe, og med mulighet for kombinasjon av stasjonær og ambulant bemanning, forklarer prosjektlederen.

Finansiering

Bygget har en investeringsramme på 53 millioner kroner og har fått Husbankens investeringstilskudd  og tilskudd til utleieboliger. Bruttoareal for bygget utgjør ca 1770 m2, pluss ti carporter. Husleie er beregnet å være kostnadsdekkende. 

Prosjektering av bygget er utført av Tegneverket arkitekter AS og Norconsult AS.

Publisert av Stina Sønvisen