Flere bygger flyktningeboliger

Bedre tilskuddsordning, økt fokus, godt informasjonsarbeid og samarbeid mellom etater har ført til bygging av langt flere flyktningeboliger i Nordland og Sør-Troms i 2014.

Fremskaffelse av egnede utleieboliger for flyktninger har vært et prioritert område for Husbanken i 2014.

Mange søknader

Dette har resultert i tilsagn om tilskudd til over 60 flyktningeboliger så langt i år (oktober 2014) i Husbankens region Bodø som dekker Nordland og Sør-Troms. I hele 2013 ble det utbetalt tilskudd til 20 flyktningeboliger i regionen, og til 30 i 2012. 

– Vi har dessuten ca 35 søknader til inne til behandling, så presset har økt merkbart, sier nestleder ved Husbankens seksjon for økonomiske virkemidler i Bodø, Ann-Karin Bergland.

  1. BUNKER: Ann-Karin Bergland har mange søknader om tilskudd til flyktningeboliger inne til behandling. (Foto: Stina Sønvisen/Husbanken)
  2. FLERE BOLIGER: Flyktningeboliger i Gildeskål kommune. (Foto: Arvid Olsen/Husbanken)
  3. BOR DÅRLIG: Mange flyktninger bor trangt og dårlig, ifølge forskningsrapporter.   (Foto: Stina Sønvisen/Husbanken)

Mer tilskudd

Oppmyking av regelverket de seinere år har gjort det mulig for kommuner å få dekket inntil 40 prosent av sine kostnader ved bygging av flyktningeboliger, mens det før ble gitt inntil 20 prosent i tilskudd. Dette forklarer nok noe av økninga.

Men Husbanken har også hatt økt fokus på området, både i sitt samarbeid med kommunene i regionen og med andre statlige etater som NAV, Fylkesmannen og Integrerings- og mangfolddirektoratet (IMDi).

Og fokuset trengs.

Flyktninger bor dårlig

Forskningsrapporter, blant andre Fafo-rapporten Helt bakerst i køen, bekrefter at mange av leieboligene som bebos av flyktninger rundt om i kommunene er preget av trangboddhet, dårlig materiell standard, lav tilgjengelighet, fukt, trekk, kulde, mugg, sopp og støy.

Så hva kan kommunene gjøre? Bergland har følgende hete tips:

Bruk virkemidlene

– Kommunene bør sette seg inn i Husbankens virkemidler. Aktuelle virkemidler er tilskudd til etablering, tilskudd til utleieboliger, grunnlån og bostøtte. Startlån er dessuten et viktig virkemiddel for å gi flyktninger mulighet til å eie egen bolig, sier hun.

Et annet godt råd er å sette seg inn i hvordan andre kommuner har fått til offentlig-privat samarbeid om bygging av kommunalt disponerte utleieboliger. Mer bruk av det private leiemarkedet i bosettinga, samt bedre boveiledning, er også tiltak som kan skape økt og bedre bosetting.

Mer informasjon:
«Å bo» (Informasjonsmodul om det å bo i Norge på ti ulike språk)
Søk bostøtte

Publisert av Stina Sønvisen