Engevollen omsorgs- og utleieboliger

Totalrenovering av gamle boliger på Engevollen på Båsmoen gir 28 nye omsorgs- og utleieboliger i Mo i Rana.

Det er de gamle såkalte «attføringsboligene» på Engevollen i Mo i Rana som nå er under totalrenovasjon.   

Bygd av LHL

De opprinnelige 27 leilighetene ble oppført tidlig på 1980-tallet i den sentrumsnære bydelen i Rana av Landsforeningen for Hjerte- og lungesyke (LHL). Til anlegget ble det også etablert vaktmesterbolig, kontor og fellesfasiliteter for sosiale aktiviteter for leietakere. Leilighetene er oppført som en- og toetasjes rekkehus i et ordinært boligområde, hovedsakelig med eneboligbebyggelse i nabolaget.

RENOVERER: Rana kommune renoverer 25 utleieboliger og tre omsorgsboliger på Engevollen. (Foto: Sveinung Haugen/Rana kommune) 

– Kommunen har hatt en langsiktig leieavtale med LHL for ni av leilighetene. Disse har primært vært utleid til vanskeligstilte på boligmarkedet, og har tidvis også vært brukt som personalboliger for kommunens ansatte, forteller prosjektleder Sveinung Haugen.

Kommunen overtar

Etter hvert har LHL ønsket å avvikle sin rolle som boligeier, og med basis i en opsjonsavtale som var inngått ved oppføring av byggene, vedtok kommunestyret i 2011 å kjøpe hele anlegget. Kjøpet var begrunnet i behovet for å framskaffe flere boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet, og opsjonsavtalen ga mulighet for et prisgunstig kjøp.

Etter et forprosjekt har kommunen valgt å totalrenovere 25 leiligheter til utleieboliger, og å ombygge vaktmesterboligen og fellesfasilitetene til tre omsorgsleiligheter med personalbase.

Samler mange vanskeligstilte 

Prosjektet innebærer en nokså tett konsentrasjon av boliger til vanskeligstilte i et begrenset boligområde. 

– Kommunen har derfor holdt orienteringsmøte for de nærmeste naboene, og har etablert en form for «nabolagsutvalg» med sikte på oppfølging av bomiljøet. En ser for seg at en personalbase i nærområdet vil gi mulighet for tettere oppfølging, forklarer Haugen.

Ved tildeling av bolig skal det tas særlig hensyn til beboersammensetning i området. En intern omdisponering av kommunens totale boligmasse vil også gjøre det mulig å benytte flere av leilighetene på Engevollen til eksempelvis personalboliger, samt til barnefamilier i etableringsfase.

Finansiering

Prosjektet har en total investeringsramme på litt over 50 millioner kroner. Av dette utgjør litt under 12 millioner kroner kjøpesummen, mens kostnader til renovering og nybygg kommer på nesten 39 millioner kroner.

Prosjektet mottar åtte millioner kroner i investeringstilskudd for de tre omsorgsenhetene med base, og 2,5 millioner kroner i tilskudd til de 25 utleieenhetene. Momskompensasjon er beregnet til 7,5 millioner kroner. Prosjektet skal være selvfinansierende, med en husleie på ca. kr. 7 400.

Publisert av Stina Sønvisen