Eksempler fra Trondheims kommuneplan

Boligsosiale og kvalitetsmessige formuleringer i Trondheim kommuneplans samfunns- og arealdel.

Samfunnsdelen:

  • En av kommunens hovedoppgaver i årene fremover vil være å legge forholdene til rette slik at flest mulig av innbyggerne har mulighet til å mestre livets utfordringer og klare seg selv.
  • Kommunen skal innføre en offensiv forvaltningspraksis der passivhus og miljøvennlig materialbruk blir standard ved nybygging og rehabilitering. 
  • Bidra til at bruk av fossile energikilder til oppvarming og kjøling av bygninger, anlegg og industri i Trondheim blir faset ut.
  • Fortette, redusere transportbehov, og lokalisere arbeidsintensiv virksomhet i sentrum og langs viktige kollektivårer.
  • I 2020 har Trondheim en boligpolitikk som utjevner sosiale forskjeller. Kommunen vil tilrettelegge nye boområder for mennesker i ulike aldersgrupper, inntektsgrupper, med ulikt funksjonsnivå og med ulik kulturbakgrunn, og motvirke ensidige bomiljø, legge til rette for et mangfoldig boligtilbud, motivere og hjelpe barnefamilier i kommunale utleieboliger til å få bolig i det ordinære boligmarkedet.

Arealdelen:

  • Kommuneplanens arealdel ble rullert og lagt frem for bystyret i 2007. I rulleringen ble det utarbeidet egen delrapport om utbyggingsareal for bolig. Arealdelen har lagt til grunn et langsiktig boligbyggebehov på 1100 boliger per år, basert på gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på ca. 1700 personer og at husholdningsstørrelsen går ned fra cirka 2,15 til cirka 2,05 personer. Det meste av boligbyggebehovet forutsettes å bli dekket gjennom fortetting/utbygging innenfor eksisterende byområder. Det ble avsatt areal for ca. 3000 nye boliger i større boligfelt, i hovedsak som tilsluttende utbygging i randsonen av byen. Kommunen konkluderer med at forslaget til nye utbyggingsområder i randsonen vil dekke behovet ut over planperioden, gitt et utbyggingsmønster med fortsatt vekt på fortetting og byomforming.
  • I arealdelen har kommunen egne retningslinjer om miljøprofil, retningslinje om variert boligsammensetning, samt egen retningslinje om bokvalitet.

Les planene her:

Trondheim kommuneplans samfunnsplaner

Trondheim kommuneplans arealdel

 

Publisert av Marit Iversen og Stina Sønvisen