Eksempler fra Overhallas kommuneplan

Boligsosiale og kvalitetsmessige formuleringer i Overhalla kommuneplans samfunns- og arealdel.

 Samfunnsdelen

  • I Overhalla er boligpolitikk i samfunnsdelen beskrevet på svært overordnet måte.

Klima og energidelen 

  • Kommunen har en svært ambisiøs klima- og energiplan for perioden 2014-2019. Elforbruket i Overhalla fordeler seg med ca. 40% på husholdninger, 25% tjenesteytende sektor, 17% primærnæring og 14% industri.  Det aktuelle delmålet i kommuneplanen lyder: I Overhalla er det lavt energiforbruk og høy grad av fornybare energikilder. For kommunal bygningsmasse er ambisjonen 20% forbruksreduksjon innen 2017 (vs. 2012) og ellers i Overhalla 5%.  Olje og el skal utfases som hovedenergikilde.  Når det gjelder kommunal bygningsmasse handler tiltakene om å optimalisere driften av bygningene og bruken av sentral driftsstyring (SD/ EOS-anlegg).  Det handler dessuten om å gjennomføre ambisiøse rehabiliteringstiltak i eksisterende bygg og strenge energikrav til kommunens nybygg. Kommunen har i sin klima- og energiplan fastsatt at alle nye bygg skal til enhver tid være bedre enn kravet i teknisk forskrift. Ved rehabilitering av bygg skal det samme ambisjonsnivået opprettholdes.
  • Samarbeidet med det lokale næringsliv innenfor bygningsbransjen skal videreutvikles gjennom konkrete tiltak og prosjekter. Kommunen skal være pådriver overfor bank-/finansnæringen blant annet til grønne bankrentebetingelser, kundeveiledning osv. Husholdningene skal stimuleres til energitiltak i eksisterende bygg og nybygg blant annet gjennom kommunens byggesaksbehandling, ved salg/leie av kommunal tomtegrunn med energiføringer, og ved å videreføre kommunal tilskuddsordning (boligtomter).
  • Nye boligtomter skal planlegges slik at tilstøtende fylkesvei er tilknyttet gang- og sykkelveinettet.
  • De som bygger passivhus (eneboliger) på private tomter kan få redusert tomtepris.
  • Kommunen har også en egen handlingsplan for universell utforming. Kommunen skal fokusere på tilgjengelighet i konkrete plansaker, for eksempel ved reguleringsendring av Ranemsletta, og tilrettelegging for sentrumsnær boligbebyggelse i kommunesenteret. Planen brukes til intern opplæring og innarbeiding av rutiner for ivaretakelse av krav til universell utforming i samfunnsplanleggingen.

Les planene her:

 

Overhalla plandokumenter

 

Publisert av Marit Iversen og Stina Sønvisen