Eksempler fra Hamarøys kommuneplan

Boligsosiale og kvalitetsmessige formuleringer i Hamarøy kommuneplans samfunns- og arealdel.

Samfunnsdelen

  • Under satsingsområdet "Bolyst" fremgår det at kommunen har ansvaret for at personer som ikke klarer å ordne egen bolig, har et sted å bo. Mål og strategier for å sikre boliger til vanskeligstilte personer framgår av boligpolitisk plan.
  • For å sikre boliger i framtida vurderes samarbeid mellom kommune og private utbyggere etter Hamarøymodellen videreført.

Arealdelen

  • Kommuneplanens arealdel skal tydelig vise hvordan bruk av arealer i kommunen bidrar til bolyst, bedre folkehelse og skaper næringsutvikling. Kommunal arealplanlegging skal sikre viktige samfunnsinteresser i dag, og samtidig sikre at folk også i framtida kan leve og bo i Hamarøy/Hábmer.

Sentrale punkt for rullering av kommuneplanens arealdel vil blant annet være:

  • Arealplanlegging skal være basert på et bærekraftig perspektiv, med fokus på klima og miljø.
  • Bygging av boliger bør i hovedsak skje i nærhet av eksisterende infrastruktur, og spredt boligbebyggelse bør unngås.

Les planene her:

Hamarøy kommuneplan samfunnsdel

Hamarøy kommuneplan arealdel

Publisert av Marit Iversen og Stina Sønvisen