Eksempler fra Arendals kommuneplan

Boligsosiale og kvalitetsmessige formuleringer i Arendal kommuneplans samfunns- og arealdel.

Samfunnsdelen

  • Som forvaltningsmyndighet skal kommunen bidra som beslutningstaker gjennom aktivt bruk av lovverk, forskrifter, planer og retningslinjer til en samfunnsutvikling som ivaretar klima, energi og miljøhensyn.
  • Klima og energi: Sikre at kommunen bruker sin myndighet etter plan - og bygningsloven for å redusere energibruk og utslipp av klimagasser fra boliger, offentlige bygg og næringsbygg.

Arealdelen

  • Det tas til orde for å utvikle boligområder med kvalitet og særpreg. Kommunen ønsker vekst gjennom å tilrettelegge for attraktive boligfelt. Attraktivitet går både på lokalisering og hvor dyrt/billig det er å kjøpe seg inn, samt i hvilken grad et boligområde holder seg attraktivt over tid. Viktig i denne sammenheng er kvalitet i bygde og ubebygde omgivelser.
  • Kommunen vil benytte planleggingsprinsippene LIV – ROM – HUS. Med dette som utgangspunkt må planleggingen sikre de beste tomtene i et boligfelt for lek/aktivitet og sosiale møtesteder. Ved høy tetthet må det tilstrebes sammenheng mellom bebyggelse og omkringliggende grønnstruktur, det må være gode uterom mellom husene og tilstrekkelig med natur nært opptil.
  • Tilpasse tekniske normer og krav til mål om helhetlig kvalitet, differensiere boligmassen, bygge mindre boliger, bygging langs kollektivaksene, fokus på innbyggernes livsløp, universell utforming samt utjevning av levekår.

Les hele planen her: Arendals kommuneplan

Publisert av Marit Iversen og Stina Sønvisen