Bolig Nu i Bodø

Et midlertidig botilbud gir hjelp til personer i akutt bolignød og sparer Bodø kommune for millionbeløp.

Bolig Nu åpnet 5. mai 2014 i Bodø sentrum. Her kan personer som trenger bolig, og det nu! - som bodøværingene sier det - få en overnattingsplass i opptil tre måneder, samt praktisk bistand for å komme seg videre i boligmarkedet og livet.

Det er sju hybler i bygget, samt felles stue og felles kjøkken.

– Vi kan ta i mot par også, for et par av hyblene har store senger. Vi har også en krisehybel uten kjøleskap, forteller prosjektleder for Bolig Nu, Hanne Olaussen.

 1. HYBEL: Bolig Nu i Bodø. (Foto: Bodø kommune)
 2. FELLES STUE: Bolig Nu i Bodø. (Foto: Bodø kommune)
 3. FELLES KJØKKEN: Bolig Nu i Bodø. (Foto: Bodø kommune)
 4. TILBYR BOLIG NU: Prosjektleder Hanne Olussen. (Foto Stina Sønvisen/Husbanken)

49 personer har fått tilbud ved Bolig Nu i løpet av første halvår, og de har stort sett hatt fullt belegg hele veien. Tiltaket er bemannet med 3 1/2 årsverk fordelt på to hele og tre halve stillinger. To personer jobber på dagtid, en går ettermiddag/kveld og Nokas har tilsyn om natta.

Beboerne får ikke husleiekontrakt, men det inngås en bo- og oppfølgingsavtale som sier noe om perioden avtalen gjelder for og gjensidige forventninger under boforholdet. Det er ikke gratis å bo her. De som er i stand til det må betale husleie.

Metoder for å skaffe bolig

Bolig Nu bruker Facebook, finn.no, zett.no og annonser i Avisa Nordland for å sette boligsøkere i forbindelse med mulige utleiere, samt skaffe brukte/rimelige møbler og annet beboerne trenger. Sammen med beboerne går de ansatte nøye gjennom hvordan de kan presentere seg overfor utleierne. Beboerne får hjelp til å skrive søknader til NAV.

Bolig Nu deltar på boligmøtet i kommunen hvor kommunale boliger fordeles. Tiltaket har også inngått samarbeid med en privat aktør som leier ut hybler i en forsvarlig prisklasse.

– Vi setter opp tiltaksplaner sammen med den enkelte. Vi hjelper beboerne med å sortere og prioritere, med å følge opp målene i planen, forklarer prosjektlederen.

Bolig Nu  bistår også til å løse problemer under leieforhold for å hindre utkastelser.

Mestring og selvfølelse

Bolig Nu har som mål at beboerne skal ha en opplevelse av at noe positivt er blitt utrettet under botida.

– I møte med den enkelte ønsker vi å bevege oss bort fra ideen om at «folk kan hvis de vil» til «folk gjør hvis de kan». Dette betyr at vi bruker mye tid på å motivere og oppmuntre til handling, og prøve å forstå hva som hindrer handling. Det vi har sett til nå er at lav selvfølelse er en stor negativ kraft hos mange av våre brukere, sier Olaussen.

Det blir viktig å hjelpe brukerne med å se muligheter og å oppmuntre til å ta grep om sitt eget liv. Beboerne utfordres til ikke å utsette ting man kan gjøre i dag.

– Det kan dreie seg om å levere dokumentasjon på NAV eller plukke opp telefonen og ringe en utleier - og gjøre det nå, ikke vente til i morgen. Vi ser at dette bidrar til at brukerne får mer oversikt og mestringsfølelse, sier Olaussen.

Målgrupper

Personer som kan få botilbud i Bolig Nu:

  • unge over 18 år som ikke lenger har et botilbud i foreldrehjemmet.
  • personer som er midt i et samlivsbrudd.
  • folk som er kastet ut fra sin bolig som følge av ikke å ha betalt husleie eller annet.
  • tilreisende uten penger til overnatting.
  • personer som har permisjon fra behandlingsopphold 
  • LAR-pasienter med god rusmestring.

– Tilbudet gjelder ikke for kjente rusavhengige, eldre og syke personer, samt familier med barn, sier prosjektlederen. Den branntekniske vurderinga forutsetter at beboerne er i stand til å bringe seg selv i sikkerhet i en nødssituasjon.

Billigere og bedre

Prosjektet er et samarbeid mellom NAV Bodø (eier), hjemmetjenesten og boligkontoret i Bodø kommune. Bakgrunnen for tilbudet var at kommunens ubudsjetterte utgifter til midlertidige boliger hadde økt i flere år. Pensjonat og hospits er dessuten midlertidige boformer som både er dyre for kommunen og oppleves lite tilfredsstillende for beboerne.

Per 25. november 2014 har altså 49 personer fått tilbud hos Bolig Nu. Åtte personer står på venteliste. Gjennomsnittlig botid er ca 32 døgn. Siden oppstarten i mai har fire av brukerne i etterkant etablert seg i kommunal bolig, mens ni har skaffet bolig privat. Bolig Nu har gitt botilbud til sju personer som bare var midlertidig bostedsløse - et par i påvente av boligbytte, og noen på permisjon fra psykiatrisk behandling. Her har fokuset kun vært å spare NAV Bodø for utgifter.

Og det er penger å spare: I 2013 brukte NAV Bodø 5,3 millioner kroner til midlertidige boliger. Til sammenligning har Bolig Nu ei budsjettramme på ca 2,9 millioner kroner per år.

Samarbeid mellom etater

Tiltaket er utviklet under det tette samarbeidet Bodø kommune har med Husbanken. Husbanken har gitt kompetansetilskudd til en prosjektmedarbeider i kommunen som jobber med modell- og metodeutvikling knyttet til ulike boligsosiale utfordringer. 

Fylkesmannen i Nordland har bidratt med tilskudd til boligsosialt arbeid til Bolig Nu sin prosjektleder.

Prosjektet skal i utgangspunktet vare frem til mai 2016, men prosjektlederen satser på videreføring.

Publisert av Stina Sønvisen