Boenheter for utsatt ungdom i Bodø

Foyer Bodø heter Bodøs nye botilbud for ungdommer i sårbare overganger. Her får ungdom en trygg bolig og oppfølging fra voksne med fokus på botrening, økonomi, dagtilbud, fritid, helse og nettverk.

Trygghet står i sentrum i det nye botilbudet for ungdommer i Bodø. Foyer Bodø åpnet i mai 2014 og omfatter 10 boenheter for utsatt ungdom, to leiligheter for unge familier og to leiligheter til korttidsopphold.

Trenger oppfølging

– Ungdommene som bor her har kanskje hatt det vanskelig hjemme, kanskje de er på vei ut av et fosterhjem, kanskje de vil unngå ei institusjonsplassering, eller akkurat har kommet ut av institusjon. De trenger litt ekstra oppfølging før de føler seg klar for å bo alene og i stand til å klare samfunnets krav, forteller koordinator ved Foyer Bodø, Monica Johnsløv Antonsen.

           
  1. STUE: I en av ungdomsboligene.
  2. KJØKKENKROK: I en ungdomsboligene.
  3. SOVEROM: I en av ungdomsboligene.
  4. INNGANGER: Til boligmarkedet.
  5. REGLER: Må til for å ivareta tryggheten.

(Alle foto: Stina Sønvisen/Husbanken)

I Foyer Bodø tilbys unge i sårbare overgangsfaser en trygg og stabil bolig, samt en læringsarena og voksenkontakt - alt med mål om selvstendighet. Målgruppe for tilbudet er ungdommer i alderen 16-23 år som er i kontakt med hjelpeapparatet i Bodø kommune.

– Uten tiltaket ville ungdommen enten ha fortsatt å bo hjemme i krangel, de hadde kampert på sofaer rundt omkring, eller kanskje de måtte ha bodd på institusjon, sier Antonsen.

Må være litt strenge

I følge koordinatoren er mange av beboerne veldig fornøyde med oppfølging, samtaler, hjelp med økonomien og andre dagligdagse ferdigheter.

– Vi ønsker å være der på den veien de går. Og kanskje ikke bare være der når de sjøl føler de trenger det. Vi må inn og korrigere litt. Det er en årsak til at vi har dette tiltaket, sier hun.

I Foyerboligen kan ungdommen bo i inntil tre år. Det dannes et prosjekt rundt hver ungdom med støtte og oppfølging. Programmet forplikter i forhold til botrening, utdanning, yrkesopplæring, helse, økonomi, generell livsmestring og tilrettelagt overgang til egen bolig og jobb.

– Noen synes kanskje vi har mye regler. Men husreglene våre er generelle, og går ut på å ta hensyn til naboer og omgivelser. Litt av poenget her er jo at de unge skal lære seg å bo på egen hånd uten vår oppfølging, forklarer Antonsen.

Tre fast ansatte

Bakgrunnen for prosjektet var at Utekontakten meldte om at Bodø hadde 15-20 bostedsløse ungdommer, og at det var behov for å gjøre noe for denne gruppa. Bodø kommune var allerede da i gang med samarbeid med Husbanken i forhold til ungdom og bolig.

Nå er det ansatt en prosjektleder, to koordinatorer, samt at tiltaket får bistand fra ei stilling tilknyttet Barnevernstjenesten. Innsøkinga foregår gjennom fire instanser: Barnevernet, NAV, Flyktningkontoret og Krisesenteret. Kriteriene for å få plass er at man er ung og bostedsløs.

Samarbeidende instanser

Tiltaket er inspirert av det skotske Aberdeen Foyer og er kommet i stand ved hjelp av samarbeid med private aktører og ulike tverrfaglige etater. Foyer Bodø er tilknyttet Rønvik familiesenter og DUE-tiltaket i Barneverntjenesten. (DUE= Der Ungdom Er - barnevernstiltak som tar sikte på å være til stede for ungdommen der de er, når de trenger det.)

Tiltaket er Husbankfinansiert med 15 millioner kroner grunnlån og 1,9 millioner kroner i tilskudd til utleieboliger. Forprosjektet til tiltaket fikk også kompetansetilskudd fra Husbanken.

Publisert av Stina Sønvisen