Ny lov om bostøtte i 2013

Ny bostøttelov innebærer både oppmyking og skjerping av regelverket. Flere kan bli berettiget til bostøtte, men flere kan også bli avkrevd tilbakebetaling av for mye utbetalt støtte.

Ved årsskiftet var det rundt 7500 husstander som mottok bostøtte i Husbanken i Bodøs virkeområde, Sør-Troms og Nordland.

For de med lav inntekt

Bostøtteordninga er strengt behovsprøvd og gis til folk som har lav inntekt og høye boutgifter. Vanligvis legges inntekten fra siste skatteoppgjør til grunn. Tjener du mer enn inntektsgrensa som gjelder for din husstand, vil du ikke være berettiget, selv om du har høye boutgifter. Les mer om inntekstgrenser.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

BOSTØTTE: Bostøttesøkere må melde fra om endret inntekt, oppfordrer Ann-Karin Bergland i Husbanken (Foto: Stina Sønvisen/Husbanken)

– Per dato vil en enslig person i Bodø som tjener 191.933 kroner i året eller mindre, og har høye boutgifter, kunne være berettiget. Inntektsgrensene og boutgiftene som legges til grunn justeres årlig og varierer etter hvilken kommune en bor i og husstandens størrelse, sier nestleder ved Husbankens seksjon for økonomiske virkemidler i Bodø, Ann-Karin Bergland.

Har du hatt inntektsøkning?
Det er fastsatt grenser for hvor mye inntekten kan øke før man mister bostøtten.
– Det er viktig å merke seg at bostøttemottakere har meldeplikt ved inntektsøkning. Melder en ikke fra om at en har fått økt inntekt, risikerer en å måtte betale tilbake hele eller deler av støtten, advarer hun.
Hvor høy inntekt en husstand kan ha og samtidig motta bostøtte, kommer klart fram av vedtaksbrevet søkeren har fått.

Har du hatt inntektsnedgang?
Har en husstand hatt minst 10 prosent inntektsnedgang siden siste skatteoppgjør, kan det søkes om å få bruke dagens inntekt som grunnlag. Før ba Husbanken om begrunnelse for inntektsnedgangen, men dette er det slutt på nå. 
– Hvis noen får lavere inntekt - for eksempel fordi de slutter i jobb og begynner på skole - trenger de ikke oppgi grunnen lenger. Vi skal ikke lenger godkjenne årsaken til nedgangen, understreker Bergland. Du får imdilertid ikke automatisk bostøtte hvis du blir student. Les her hvem som kan søke bostøtte.

Tidligere ble alle inntektene i husstanden - også de skattefrie – medregnet ved inntektsnedgang, mens fra 2013 skal kun skattbare inntekter, samt skattefrie utleieinntekter, bli tatt med i beregninga. 

MELDEPLIKT: Det er viktig å melde fra om endringer i inntekt. (Foto: Stina Sønvisen/Husbanken)

– Flere enslige forsørgere kan dermed bli berettiget til bostøtte, fordi barnebidrag ikke lenger vil bli tatt med i inntektsgrunnlaget deres, eksemplifiserer Bergland.

Flere studenter med barn kan også komme innenfor bostøtteordninga, fordi studielån og stipend ikke er skattbare inntekter, og slik inntekt skal altså ses bort fra. 
– Hvis du mener deg berettiget til bostøtte, ta kontakt med din kommune. Det er kommunene som saksbehandler søknadene, avslutter Bergland.

Flere endringer
Andre endringer som er verdt å merke seg: 

  • Fra 2013 vil det bli innført automatisk etterkontroll av inntektene som er brukt ved beregningen av bostøtte.
  • Når man søker og mottar bostøtte må alle over 18 år i husstanden samtykke til at Husbanken kan innhente, kontrollere og utlevere personopplysninger. Samtykke gir man ved å underskrive søknaden eller et skjema for samtykke. Brev til alle bostøttemottakere er sendt ut. 
  • Husbanken skal behandle første gangs klager på bostøttevedtak som før, men nytt av året er at klagene skal sendes til ei uavhengig klagenemnd i de tilfellene hvor Husbanken ikke gir klageren medhold.

Publisert av Stina Sønvisen