Hvordan lykkes i utviklingsarbeid?

Professor Dr. Roar Amdam holdt foredraget «Hvordan lykkes i utviklingsarbeid» på fagsamlingen for prosessledere i kommunene. Amdam var blant annet opptatt av at bred involvering er grunnleggende for å lykkes i utviklingsarbeidet.

-Det er viktig med bred deltakelse i planleggingsprosessene fordi dette fører til at folk aksepterer planen og blir med på gjennomføringen. Hvis ikke alle aktører er med i planleggingsprosessen er risikoen at en aldri kommer over i handlingsfasen på grunn av manglende legitimitet, sa Amdam.

Det er for eksempel viktig å få med vanskeligstilte i planleggingen av hvordan det offentlige skal hjelpe. På denne måten får en verdifull kunnskap med i planleggingen, og slik blir muligheten for at vanskeligstilte setter seg selv i bedre stand til å klare seg selv større og unngå at de blir «klienter»

Det offentlige må hjelpe individer til å opparbeide en kapasitet slik at de kan klare seg selv. Hvordan skal det offentlige klare dette, og hvordan skal en få individer ut av klienttilværelse?

Sentrale spørsmål

Hva er hensikten med planlegging? Hvorfor planlegger vi og hvordan kan vi forberede oss på utfordringene i prosessen?

– dette er fire sentrale spørsmål en må stille seg hvis en skal kunne lykkes med utviklingsarbeid. Det dere driver med er å

omsette kunnskap til handling, sa Amdam.

Fire hovedbudskap

Amdam hadde fire hovedbudskap i sitt foredrag:

 • To faglige logikker møtes i det boligsosiale arbeidet:
  - Evidentbasert intervensjon og «sosioteknokrati» - hvis en bygger opp velferdssystemet rundt individer kan det lett føre til «klientifisering»
  - Dialogbasert personlig utvikling og «sosialpedagogikk» - det er viktig at utvikling og frigjøring kommer innenfra fordi det er det som stimulerer til utvikling.

 • Boligsosialt arbeid som partnerskap.
  - Den sosiale boligpolitikken kan ikke løse oppgavene alene. Den boligpolitiske måloppnåelsen avhenger av at kommunene kan levere også på de andre velferdsområdene. Den sosiale boligpolitikken er sålede også en forutsetning for gjennomføring av en helhetlig og god velferdspolitikk.

 • Boligsosialt arbeid som planlegging.
  - Det er i kommunene folk bor og utfordringene må derfor løses lokalt. Kommunene er både samfunnsutviklere og tjenesteleverandører, og har knappe ressurser. De står ovenfor store velferdsoppgaver, ikke minst på grunn av demografiske endringer.

 • Mer fokus på kvalitet og legitimitet.
  - Kvalitet fremmer demokrati og det er viktig å gjøre en god jobb med å skaffe legitimitet for plan og utviklingsarbeidet

Råd til prosessledere

 • Amdam listet opp en rekke råd som skal hjelpe prosessledere med å lykkes:

 • Husk at lokalt utviklingsarbeid skal gå videre uten ekstrahjelp etter avtale-/eller prosjektperioden

 • Målet for prosesslederen bør være å gjøre seg selv «overflødig» i løpet av perioden

 • Sørg for at arbeidet er underlagt folkevalgt styring, forankret i toppledelsen og at du får en partnersammensatt arbeidsgruppe rundt deg

 • Bruk i størst mulig grad eksisterende organisasjoner og (plan-) prosesser.

 • Lokalt utviklingsarbeid er både samfunnsplanlegging og utvikling av egen organisasjon

 • Mobilisering av forvaltning, foretak, folkevalgte, frivillige og folk flest er en kontinuerlig oppgave, og den er tvingende nødvendig for å skape nødvendig endringstrykk og vilje

 • Ikke krev sektorsamarbeid eller endret sektorpolitikk før du har mobilisert en tilstrekkelig maktbase i de fem f-ene

 • Pass på å få andre til å gjøre ting. Du kan ikke gjøre alt selv.

 • Kommuniser og marker resultat. Få gjerne medieomtale av det som blir gjennomført, men pass på å dele æren med de som fortjener det.

 • Trekk lærdom av både det som går bra og dårlig.

 • Husk at ting tar tid, og at det umulige ofte bare tar noe lengre tid!


Publisert av Jon Are Nilsen