Kompetanse understøtter ny virkelighet

Ny virkelig – ny velferd – faglig paradigmeskifte i Danmark

- I Odense kommuner er vi godt inne i et systematisk kompetanseløft som skal gi økonomisk uttelling, endre praksis og involvere borgerne som medaktør. Slik startet Anette Blynèl sitt innlegg om kompetanseutvikling og samarbeid ved implementering av ny velferdsmodell i Odense kommune i Danmark. Anledningen var møte mellom kommuner i Boligsosialt utviklingsprogram Region øst, hvor kompetanse var ett hovedtema.  

Kommunen har mange innsatsgrupper med utfordringer som er sammensatte og ofte diffuse. Det krever at borger er medaktør. Arbeidet skal være borgernært.

Kompetanse som endrer praksis

- Vi var klar over at det ville kreve en enorm omstilling ved å innføre nye arbeidsmetoder, fastslo Helle Kreipe sin innledning om kompetanse for den nye virkeligheten. Dette kan ta lang tid, og det er også riktig - ellers forsetter vi bare å gjøre de samme tingene. Kompetanseutvikling må ha dype røtter i praksis, men teori og praksis må kobles sammen.

I tillegg kommer de menneskelige faktorer.

Odense kommune
Fra venstre områdesjef Anette Blynèl og sjefskonsulent Helle Kreipke fra Socialcenteret i Odense kommune.
- Vi hadde faglig rammer, vi hadde metoder og så måtte vi lage en retning for hvordan dette skulle skje, ifølge Kreipe. Det er snakk om bred kompetanseutvikling. - Vi skulle ha fatt i mange og vi skulle omsette begreper til det folk jobber med i det daglige. Vi er ikke hverandres motsetning, og det er mange nivåer hvor holdninger og normer er avgjørende.

 

Gir dette effekt? - Ja  det tegner godt foreløpig. Det kan ikke alltid vises til effekt for denne målgruppen. I alle fall ikke etter de kriteriene som kreves.

I Danmark har vi en "sannhet" om ekteskap som overføringsverdi: - først holder man af, så holder man ved og så holder man ud. Det er litt som dette arbeidet vi holder på med, avsluttet Kreipe.

En dør inn

- Det er lett å se isolert på en tematikk, men oftere og oftere ser en at oppgavene henger sammen, - eller oppdager at de burde gjøre det! - innledet Gina Brekke om det systematiske komptetansearbeidet i Halden kommune. Det er viktig å styrke samhandling gjennom praksis, - og så gjøre det hver dag.

 Bildet er faksimile fra Halden arbeidetblad juni 2011, og på bildet fra venstre programleder Arnstein Karlsen og Gina Brekke.   

 

- Vi skal ha et helhetsperspektiv for boligsosial kompetanse og gjøre det som en del av organisasjons-utviklingen, og på denne måten øke kapasiteten vår. Vi må se på framtidens utfordringer, innhente behovsanalyse og utvikle eksplisitt kompetanse der det er behov. Ikke basere oss på vilkårlighet, påpeker Brekke. – Vi ser dette i lys av deltagelsen i utviklingsprogrammet, ny folkehelselov og  samhandlingsreformen.

Noen må drive prosessen nå og framover og det er derfor etablert et kompetanseforum. Her deltar ledere og nøkkelpersoner. Brukere er med og har gitt kunnskap og egen erfaring. De har også bidratt med uenighet og delte syn. Noe som er viktig for å få med nyansene.

Ett av tiltakene i kompetanseløftet er organisasjonsprosjektet “En dør inn”. Målet for prosjektet er å gi et helhetlig tilbud til innbyggerne som er sammensatt av den kompetanse den enkelte trenger.

Halden fikk utarbeidet foranalyse for det boligsosiale arbeidet i 2011, som programkommune i Boligosialt utviklingsprogram. Den viste bl.a. behov for flere boliger og at boligsosial kompetanse var en mangel.

Arena for erfaringsdeling

Kommunene i utviklingsprogrammet presenterte ellers sitt arbeid knyttet til kompetanse, det å få oversikt, hvilke indikatorer kan vise resultater og tema brukemedvirkning og frivllig arbeid.

Kirkens bymisjonBymisjonen BYBO ved Camilla Fjeld og Pål Reinertsen var invitert til å si noe om brukerperspektiv på boligbehov. Bruk av frivillig arbeid og brukermedvirkning er overførbart til alle kommuner med ulike aktører. Hvordan rekruttere og følge opp frivillige? Mange har et sosialt engasjement.