Flere inn i egen eid bolig

Det som omverden er spent på, er om flere vanskeligstilte med behov får tilbud som gjør de mer selvhjulpne i boligmarkedet.

Her gis et «øyeblikksbilde»  fra Boligsosialt utviklingsprogram Region øst, ført i pennen av programkommunene.
DoerKommunene ser potensialet for at flere kan eie bolig. Økt opptak og effektiv bruk av startlån som virkemiddel, bedre oversikt, økt gjennomstrømming og bedre utnyttelse av kommunale boliger gir virkning.

En samlet kommune eller “En dør inn” går igjen i de kommunale beskrivelsene. Kommunene legger vekt på å tilpasse, koordinere og fornye tjenestene for å møte innbyggere med særskilte behov for bolig. Noen prosjekter gir rom for nytenking med spennende innfallsvinkler.

Kommunene har ellers gjort et godt stykke arbeid for å få opp kunnskapsnivået. Kunnskapen blir brukt både som styringsinformasjon og for å øke kompetansen for det boligsosiale feltet.

Behovene for å kjøpe, utbedre og bygge boliger for vanskeligstilte settes på den politiske agendaen. Det vedtas strategier, det boligsosiale får plass i kommuneplaner og budsjettene gjenspeiler det.

Les selv!

 

Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst