Oslo kommune

- Programarbeidet i de fire bydelene Alna, Bjerke, Stovner og Grorud er basert på lokalt og sentralt samarbeid og er forankret i ordinær drift, sier Nina Børresen, koordinator i Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester (EST)

I Oslo  har vi stor oppmerksomhet om de boligsosiale utfordringene, også for betydningen av å se ulike fagfelt og fagområder i sammenheng. Det løpende utviklingsarbeidet bygger i større grad enn tidligere på dokumentert kunnskap fra praksisfeltet. Boligbehovene er beskrevet og framstår tydelige. Det er bred kunnskap på fagfeltet og vi legger vekt på kunnskapsdeling. Kommunen utarbeider verktøy og rutiner for å ha en enhetlig innsats for å få flere vanskeligstilte inn i egen bolig.

Les mer om boligsosialt programarbeid i de fire bydelene i hefte med oppsumering fra årsmøtene