Boligsosial handlingsplan Kristiansund kommune 2011-2014

Kristiansund kommunes forslag til revidert boligsosial handlingsplan for 2011-2014 lå i mai 2011 klart for politisk behandling.

Formannskapet i Kristiansund oppnevnte i november 2009 et planutvalg som fikk i mandat å revidere kommunens boligsosiale handlingsplan. Deres forslag ble presentert 9. mai 2011 og er oversendt til videre politisk behandling.

Mandatet inneholdt blant annet fire sentrale oppgaver:

  • Ajourføring av behov og justering av endrede forutsetninger
  • Utarbeide forslag til helhetlig plan for de kommunale boligene i Tollåsenga
  • Kartlegge støtte- og tilskuddsordninger samt drift- og investeringsutgifter knyttet til nye tiltak
  • Foreslå tiltak for god samordning og koordinering

 Boligsosial handlingsplan

Handlingsplanen har også et vedlegg.