Boliger for ulike behov

Realisering av boliger til beboere som også trenger gode og varierte tjenester, er en «kneik» for mange kommuner. Også i Asker kommune.

Kunnskap, forankring, nødvendige ressurser og samarbeid. Dette er nøkkelord for hva som måtte til i Asker for å komme skikkelig i gang med å skaffe boliger for innbyggere med særlige behov. Og slik kom planen for en differensiert boligkjede på plass. En boligutvikler ble engasjert, og tre kommunaldirektører har sammen tatt ansvar og eierskap til realisering av planen.

Asker boligplan
Sammen om iverksetting av boliger for vanskeligstilte. Ingrid Blichfeldt, programleder i Boligsosialt utviklingsprogram i Asker kommune og Knut Mikkel Normann Olsen, boligutvikler.

Kunnskap om behov legitimerer et arbeid

Det hele startet med å få opp kunnskap om bolig- og tjenestebehov for personer med rus- og psykiske problemer, samt oversikt over de som ventet på bolig. Fra før hadde kommunen en utredning for personer med nedsatt funksjonsevne.

Men det var ikke nok. Kommunen kartlegger nå også «bruksområdene» for alle kommunale boliger, og lokaliseringen av disse. Det siste med tanke på å unngå å planlegge nye boliger inn i områder hvor det allerede er mange kommunale boliger. Et komplekst bilde i Asker. Beboere i områder der det planlegges nye boliger til personer med særlige behov, har i flere tilfeller markert at de ikke ønsker nye beboere inn. En såkalt NIMBY-effekt (Not in my backyard). 

- Vi jobber nå mer strategisk med medvirkning, og for når i prosessen medvirkning skal inn, for ikke å stoppe opp i en byggesak. Bygget har hovedfokus når vi nabovarsler, og at det er kommunale boliger vi byggemelder, uavhengig av hvem som skal bo der. Dette er også med på å dempe stigmatisering, sier Knut Mikkel Normann Olsen.

Politikere er med

Asker kommune fikk mye medieoppmerksomhet en periode. På den ene siden fordi de ikke klarte å realisere boliger for personer med utfordringer knyttet til psykisk helse. Og på den annen side for flere naboprotester mot denne type boliger i eget bomiljø.

Budsjettmidlene ble doblet over en 4-års periode, og en framskaffelsesplan for 60 differensierte boliger med oppstart i 2013 så dagens lys. Kommuneplanen 2014 – 2026 har spesielt tatt inn folkehelse, boligpolitikk og boligsosialt arbeid som nye temaer.

Systematisert samarbeid

I kommunen tok tre kommunaldirektører felles eierskap til prosessen med framskaffelse av boligene. En boligutvikler ble ansatt spesielt for å iverksette boligbehovsplanen. Det ble etablert en tverrfaglig samarbeidsgruppe på 5-6 personer bl.a. fra eiendomssiden, sosialtjenesten psykisk helse og rus samt boligkontor, som deltar i hele prosessen med planlegging og utforming av de enkelte boligprosjekter.  
 
I tillegg innledet Asker tidlig et samarbeid med Husbanken for å få kunnskap om de økonomiske virkemidlene for å få forutsigbarhet for utforming av prosjektene og finansiering. Asker kommune deltar i Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst.