Boligetablering i distriktene

Hvordan kan distriktskommuner med få innbyggere og usikre stagnerende boligmarkeder stimulere til boligutvikling?

I perioden 2012-2014 deltok 12 kommuner i ei nasjonal satsing på boligetablering i distriktene. Målet var å stimulere til boligbygging og øke kompetansen på hva som skal til for å få bevegelse i boligmarkedet. Deltakerkommunene delte erfaringer på fagsamlinger og konferanser, og mottok økonomiske tilskudd fra Husbanken.

Konklusjonen fra satsingen er at kommunene bør innta en aktiv boligpolitisk rolle lokalt, og at de bør ta initiativ til samarbeid med private aktører om boligfremskaffelse. I et boligmarked med liten privat investeringsvilje, er det viktig at kommunen tar ansvar for en helhetlig boligpolitikk. For å trekke flere innbyggere og gi et godt og effektivt tjenestetilbud til ulike befolkningsgrupper, trenger distriktskommunene et mer variert boligtilbud.

Husbanken anbefaler at kommunen skaffer seg god oversikt over eksisterende boligmasse og boligmarkedet i kommunen, særlig utleiemarkedet. Det er også viktig at kommunen kartlegger tilstanden og vedlikeholdsbehovet i de kommunale boligene.