Statlige aktører i Sør-Trøndelag jobber sammen for å få «Bolig for Velferd»

Det er kommunene som har ansvar for å bosette de som sliter på boligmarkedet, men samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer er avgjørende for å lykkes. Bolig for Velferd skal samle den offentlige innsatsen ovenfor de som er vanskeligstilte på boligmarkedet.

Det er kommunene har hovedansvaret for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Statlige aktører bidrar med å legge til rette for at kommunen kan ivareta dette ansvaret.

Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms-og familiedirektoratet, Kriminalomsorgsdirektoratet, Helsedirektoratet, Husbanken og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet skal alle bidra med å iverksette strategien.

Fylkesmannen har invitert statlige aktører til et statlig velferdsnettverk i Sør-Trøndelag

I januar 2015 tok Fylkesmannen Sør-Trøndelag initiativ til å opprette et statlig velferdsnettverk for å samordne innsatsen på viktige samfunnsområder knyttet til innbyggernes velferd. Dette på bakgrunn av at enkelte samfunnsutfordringer krever en innsats på tvers av etater. Velferdsnettverket består av ledere i IMDi, BUF, Kriminalomsorgen/Politiet, UDI, NAV og Husbanken, og er ledet av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Alle aktørene bidrar innenfor eget ansvars- og oppgaveområde.

I perioden 2016-2020 har velferdsnettverket valgt ut to fokusområder:

  • Bolig for velferd, nasjonal strategi for boligsosialt arbeid 2014-2020
  • Kvalifisering til arbeid

Nettverkets beslutninger skal videreutvikles og iverksettes av en arbeidsgruppe som består av medarbeidere ved de respektive etatene.

Fylkes grep 2016

Fylkesmannen kommer årlig med forlag til et Fylkesgrep.
«Fylkesgrep består av fylkessatsninger, som har som mål styrke den regionale implementeringen av nasjonale føringer og satsningsområder, slik at vi oppnår et bedre resultat ved å løfte kommunene samlet enn hver for seg.»

Velferdsnettverket i Sør-Trøndelag foreslår at fylkesgrepet for 2016, er et «Læringsnettverk for bosetting, kvalifisering og integrering av innvandrere». «Fylkesgrep» ble presentert for kommunene på Fylkesmannens årlige dialogkonferanse 2. og 3. september i Selbu.


Bildet er fra Fylkesmannens årlige dialogkonferanse i september i Selbu.

-Velferdsnettverket og 20 kommuner deltok på konferansen, og forslaget til fylkesgrep ble godt mottatt av kommunene, forteller avdelingsleder i Husbanken Midt-Norge Marit Hubak.

Læringsnettverk: Bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger

Læringsnettverket skal bidra til et bærekraftige lokalsamfunn, der innvandrere er aktive samfunnsborgere på lik linje med øvrige innbyggere.
-Kommunene er kjernen i nettverket, da det er de som har ansvar for boliger, utdanning og kvalifisering, helsetjenester, barne- og familievern. Noen av kommunene i Sør-Trøndelag har bosatt og integrert flyktninger i flere tiår, mens andre er debutanter. Det skal derfor planlegges og opprettes et nettverk som skal bidra til å spre kunnskap om de ulike erfaringene kommunene har, sier seniorrådgiver Kristin Myraunet Hals. Hals sitter i arbeidsgruppa fra Husbanken.

Gjennom nettverket vil mange regionale statlige etater støtte kommunes oppgaveløsning ved å samordne sin innsats og tilskuddsportefølje.