Bolig for velferd

Den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid er en milepæl for norsk velferdspolitikk. Å sette strategien ut i livet er høyt prioritert i Husbanken.

Et godt boligsosialt arbeid får positive konsekvenser for måloppnåelse innen arbeid, helse, utdanning og integrering. Svak samordning på statlig nivå gjør det vanskeligere for kommunene å drive et godt og effektivt boligsosialt arbeid. Bolig for velferd skal samle og målrette den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet. Strategien skal også sikre en mer koordinert bruk av de statlige virkemidlene slik at de i større grad bidrar til at vanskeligstilte på boligmarkedet får en varig og stabil bosituasjon.

Fem departementer står sammen bak strategien:

  • Arbeids- og sosialdepartementet
  • Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet
  • Helse- og omsorgsdepartementet
  • Justisdepartementet
  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Kriminalomsorgsdirektoratet, Helsedirektoratet, Husbanken og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet bidrar alle med å iverksette strategien. Husbanken koordinerer arbeidet.

Fra strategi til handling

Direktoratene skal innenfor sine ansvarsområder sette i gang tiltak som støtter opp under målene og innsatsområdene i Bolig for velferd. I tillegg skal det utarbeides årlige felles tiltaksplaner for de seks involverte statlige direktoratene. Direktoratene skal også utarbeide en boligsosial veileder som skal være et verktøy når politikken skal iverksettes og gjennomføres lokalt.

Husbankens administrerende direktør, Bård Øistensen, sier han er trygg på at alle involverte parter sammen kan bistå kommunene i å levere enda bedre boligsosiale tjenester i tiden framover. Målet er å sikre en koordinert og samstemt stat som i større grad bidrar til at vanskeligstilte på boligmarkedet får en varig og stabil bosituasjon – og underveis vil verdier som forenkling, fornying og effektivisering stå sentralt.

Bedre statlig koordinering – bedre boligsosiale tjenester i kommunene

Alle kommuner har et ansvar for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. I Bolig for velferd legges det stor vekt på at de boligsosiale virkemidlene må sees i sammenheng med andre velferdspolitiske tiltak innenfor arbeid, sosiale tjenester, helse- og omsorgstjenester og barnevern.

- Å hjelpe vanskeligstilte med bolig, øker mulighetene for å lykkes på andre områder betraktelig. En god bolig er en forutsetning for å lykkes på andre områder i livet, som for eksempel arbeid eller utdanning, sier Øistensen.