Felles innsats for velferdsjobbingen

«Det er en realitet at mange ikke har et egnet sted å bo og derfor er det viktig at regjeringen har tatt dette initiativet til felles innsats for å styrke velferdsjobbingen» sa Svein Lie, divisjonsdirektør i primærhelsetjenesten i Helsedirektoratet, da han åpnet workshop med ressursgruppen for Bolig for velferd.

Ressursgruppen for Bolig for velferd skal bidra til at kommuner, brukerrepresentanter og andre samarbeidspartnere har innflytelse over tiltak og prioriteringer i strategiperioden. Etablering av ressursgruppen er et viktig tiltak for å sikre at den statlige innsatsen møter kommunenes behov.

- Strategien er mer enn at vi skal tydeliggjøre ansvar på det boligsosiale området, vi skal få til noe sammen, understreket Svein Lie i sin innledning.

I ressursgruppen deltar fylkesmenn, kommuner, frivillige- og ideelle organisasjoner, samt alle de involverte direktoratene. Husbanken har ansvaret for å koordinere arbeidet med den boligsosiale strategien. Bolig for velferd favner bredt og det er stor entusiasme fra ulike fagområder, arbeidsfelt og aktørnivå rundt å bidra i arbeidet.

Strategiens mål

Strategiens mål er at alle skal ha et godt sted å bo, at alle med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdet og at den offentlige innstasen skal være helhetlig.
I det første arbeidsmøtet i ressursgruppen ble forventninger og ambisjoner til arbeidet med strategien avdekket. I tillegg ga de ulike aktørene sine innspill til ambisjonsnivået for strategien, sett fra sitt ståsted. Bolig for velferd retter særlig oppmerksomhet på helse (spesielt rus og psykisk helse), barnefamilier, unge og flyktninger.

Status i arbeidet med strategien så langt på kommune- og på fylkesnivå ble lagt frem og ulike frivillige- og ideelle organisasjoner fikk belyst sine utfordringer.

Veien videre

Ressursgruppen skal ha jevnlige møter for å sikre at arbeidet med Bolig for velferd er samstemt og tilstrekkelig forankret på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå samt hos frivillige og ideelle organisasjoner.

- Samordning tar tid og tiltaksplanen for Bolig for velferd viser hvor stort dette arbeidet er, konkluderte Camilla Landsverk, assisterende strategidirektør i Husbanken.