Bedre styringsinformasjon

God styringsinformasjon er en forutsetning for å kunne se sammenhengen mellom innsats og resultater i strategien Bolig for velferd. Klare prioriteringer og god styring er viktig for å oppnå kvalitet på tjenestene og utnytte ressursene effektivt.

Målet i nasjonalt prosjekt for bedre styringsinformasjon har vært å sammenstille og utvikle styringsparametere og resultatmål som støtter opp om strategiens mål og innsatsområder.

God styringsinformasjon er nødvendig for et målrettet og effektivt boligsosialt arbeid. Informasjonen skal blant annet gjøre de økonomiske ordningene treffsikre og hjelpe målgruppen. Mangel på god styringsinformasjon kan være en barriere for å forebygge boligproblemer og målrette tiltak.

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV), Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Helsedirektoratet (Hdir), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Husbanken fikk i oppdrag å:

  • Invitere med seg kommunesektoren i et nasjonalt prosjekt for å sammenstille og utvikle indikatorer og resultatmål som støtter opp om strategiens mål og innsatsområder.
  • Bidra til at både stat og kommune får bedre informasjon om status på det boligsosiale området og om sammenhengen mellom innsats og resultater.
  • Dataene som ligger til grunn for indikatorer og resultatmål skal som hovedregel baseres på eksisterende data.

Prosjektets metodiske tilnærming har basert seg på Direktoratet for økonomistyring (DFØ) sin veileder «Resultatmåling. Mål- og resultatstyring i staten». 

Mer om mål og resultatstyring for strategien Bolig for velferd kommer (veiviseren.no)

Det vil bli laget årlige resultatrapporter for Bolig for velferd som viser sammenhengen mellom innsats og resultater i det boligsosiale arbeidet. 

Regjeringen har fastsatt tre nasjonale mål for Bolig for velferd. De seks direktoratene som står sammen om å sette strategien ut i livet har brutt de tre hovedmålene ned til 15 målsettinger for arbeidet. Les mer om de 15 målsetningene.

Her presenteres noen hovedindikatorer for strategien Bolig for velferd som samlet gir en kortfattet og oversiktlig bilde av status pr 2016 i det boligsosiale arbeidet.

Innsatsområde: Hjelp fra midlertidig til varig bolig

4 245

husstander oppholdt seg i midlertidig botilbud

 Grafikken viser to senger Grafikken viser en barnefamilie som drømmer om en bolig

82 %

bodde i midlertidig botilbud under 3 måneder

39

barnefamilier bodde i midlertidig botilbud over 3 mnd

15 291

Totalt antall bosatte flyktninger

Grafikken viser en person foran et telt og en pil mot en bolig

81 %

av flyktningene ble bosatt innen 6 mnd

 

Innsatsområde: Hjelp til å skaffe egnet bolig

108 803

kommunale utleieboliger

Grafikken viser en rullestolbruker i en bolig

48 %

av de kommunale utleieboligene var tilpasset rullestolbrukere

8 770

husstander mottok startlån 

Grafikken viser en familie i en bolig. Penger nede i venstre hjørne. Grafikken viser en person og penger(støtte) i en bolig.

51 %

av startlånmottakerne var barnefamilier

13 %

av startlånmottakerne bodde i kommunale utleieboliger

105 732

husstander mottok bostøtte

Grafikken viser en barnefamilie i en bolig

29 %

av bostøttemottakerne var barnefamilier

 

Innsatsområde: Gi oppfølging og tjenester i hjemmet

106

kommuner hadde et oppsøkende team i psykisk helse og rusarbeid

Grafikken viser en bolig med en person. Boligen ligger i en hånd.

Innsatsområde: Sikre god styring og målretting av arbeidet

24 %

av kommunene opplevde å møte en samordnet stat

Grafikken viser to hos med tre tannhjul rundt.