15 målsettinger for Bolig for velferd

Regjeringen har fastsatt tre nasjonale mål for Bolig for
velferd. De seks direktoratene som står sammen om å sette strategien ut i livet
har brutt de tre hovedmålene ned til 15 målsettinger for arbeidet. 

Formålet med målsettingene er å konkretisere de tre hovedmålene og å gjøre det mulig å måle innsatsen og resultatene som arbeidet gir. Den årlige tiltaksplanen for Bolig for velferd beskriver konkrete tiltak knyttet til hver av målsettingene. Hovedmålene for strategien skal nås gjennom arbeidet med målsettingene.

De tre hovedmålene for det boligsosiale arbeidet er:

 1. Alle skal ha et godt sted å bo
 2. Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet
 3. Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv

De 15 målsettingene for gjennomføringen av Bolig for velferd er: 

 1. Vanskeligstilte som er i en overgangsfase sikres en varig bolig.
 2. Ingen skal bo i midlertidige botilbud i mer enn tre måneder. 
 3. Ingen barnefamilier eller unge skal tilbringe tid i midlertidig botilbud. 
 4. Rask bosetting av flyktninger i kommunene. 
 5. Det utvikles et variert tilbud av egnede boliger i kommunene.
 6. Utleieboliger skal være av god kvalitet i et godt bomiljø.
 7. Vanskeligstilte får veiledning om det private leiemarkedet. 
 8. Vanskeligstilte får hjelp til å kjøpe bolig. 
 9. Vanskeligstilte som bor i en eiebolig skal ha en god og trygg bosituasjon.
 10. Kommunene har internkontrollsystemer for husstander som står i fare for å bli kastet ut av boligen.
 11. Alle med behov skal motta tilstrekkelig med tjenester til å opprettholde en trygg og god bosituasjon.
 12. Det boligsosiale arbeidet er kunnskapsbasert og godt organisert på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.
 13. Boligtilbud og tjenester utvikles i dialog med brukerne.
 14. Innovasjon og utvikling av det boligsosiale arbeidet gjøres i samarbeid og samhandling mellom ulike involverte aktører.
 15. Kommunene tar boligsosiale hensyn i areal- og samfunnsplanleggingen. Kommunene planlegger for mange nok boliger, og boliger og nærmiljø av god kvalitet.

Detaljerte beskrivelser av målsettingene finner du her