Bolig for velferd

Den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid er en milepæl for norsk velferdspolitikk. Fem departementer står bak strategien, som skal samordne og målrette den offentlige innsatsen slik at flere kan få mulighet til å bo godt og trygt.

Et godt boligsosialt arbeid får positive konsekvenser for måloppnåelse innen arbeid, helse, utdanning og integrering. Svak samordning på statlig nivå gjør det vanskeligere for kommunene å drive et godt og effektivt boligsosialt arbeid. Bolig for velferd skal samle og målrette den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet. Strategien skal også sikre en mer koordinert bruk av de statlige virkemidlene slik at de i større grad bidrar til at vanskeligstilte på boligmarkedet får en varig og stabil bosituasjon.

Fem departementer står sammen bak strategien, og alle bidrar alle med å iverksette strategien. Husbanken koordinerer arbeidet:

  • Arbeids- og sosialdepartementet
  • Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet
  • Helse- og omsorgsdepartementet
  • Justisdepartementet
  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Fra strategi til handling

Direktoratene skal innenfor sine ansvarsområder sette i gang tiltak som støtter opp under målene og innsatsområdene i Bolig for velferd. I tillegg skal det utarbeides årlige felles tiltaksplaner for de seks involverte statlige direktoratene. Direktoratene skal også utarbeide en boligsosial veileder som skal være et verktøy når politikken skal iverksettes og gjennomføres lokalt.

Bedre statlig koordinering – bedre boligsosiale tjenester i kommunene

Alle kommuner har et ansvar for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. I Bolig for velferd legges det stor vekt på at de boligsosiale virkemidlene må sees i sammenheng med andre velferdspolitiske tiltak innenfor arbeid, sosiale tjenester, helse- og omsorgstjenester og barnevern.

Nasjonal strategi bolig for velferd

informasjonBedre styringsinformasjon

God styringsinformasjon er en forutsetning for å kunne se sammenhengen mellom innsats og resultater i strategien Bolig for velferd. 

last nedHandlingsplaner og tiltaksplaner

Tiltaksplanen er direktoratenes plan for gjennomføring av Bolig for velferd.

Logo veiviser Bolig for velferd

Veiviseren.no er en digital verktøykasse utviklet for kommunene, men også for ansatte i direktoratene, statsforvalterembetene, samarbeidspartnere og brukerorganisasjoner.