Aktiv bruk av kommunal forkjøpsrett skaffer boliger

Bergen kommune har ved hjelp av kommunal forkjøpsrett kjøpt en leiegård sentralt beliggende i bydelen Fana i Bergen. Det vil bli fem store leiligheter til flyktningfamilier i det etablerte boligområdet.

Leiegården er godt egnet til formålet, da den ligger i et etablert boligområde med nærhet til flere skoler og barnehager, og har gode kollektivforbindelser. Kommunen har mottatt tilskudd til utleieboliger fra Husbanken i forbindelse med kjøpet.

Bygget er fra 1939, og inneholder fire fireroms leiligheter og en tre-roms. Det er behov for rehabilitering både innvendig og utvendig før den tas i bruk. Leilighetene skal være klare til innflytting i løpet av våren 2013.

Kommunal forkjøpsrett lite brukt

Det er få kommuner som benytter seg av kommunal forkjøpsrett. Boligsjef i Bergen kommune, Tor Jørgen Tofte forklarer dette med lokalisering, ofte store rehabiliteringskostnader og løpende husleieavtaler. – Forkjøpsretten gjelder leiegårder med fem eller flere boenheter, og er derfor mest aktuelt i de store byene, hvor bygårder av denne størrelsen er mer vanlig.

Bergen kommune har de to siste årene benyttet forkjøpsrett ved tre tilfeller. Leiegårdene befinner seg oftest i sentrumskjernen, hvor det fra før av er en stor andel kommunale utleieboliger. Det er dermed ikke hensiktsmessig å anvende forkjøpsretten ofte.

Tofte forteller at Bergen kommune ønsker større spredning på de kommunale boligene, og at det derfor var politisk enighet om å benytte forkjøpsretten til å kjøpe leiegården på Paradis ettersom området fra før har lite innslag av kommunale boliger. – De nye boligene vil bli et nyttig supplement til den eksisterende kommunale boligmassen, sier Tofte.

  1. Boligsjef i Bergen kommune Tor Jørgen Tofte (t.v) og spesialrådgiver Trond Stigen (t.h) er godt fornøyd med kjøpet av leiegården i Statsminister Michelsensvei. Foto: Ingrid Feet Bjørgo/ Husbanken
  2. Rehabiliteringsarbeidet er allerede godt i gang, og boligene er planlagt innflyttningsklare på vårparten 2013. Foto: Ingrid Feet Bjørgo/ Husbanken
  3. Bygget er opprinnelig fra 1939, og inneholder fem utleieenheter. Foto: Ingrid Feet Bjørgo/ Husbanken

Bergen kommune bosetter flere flyktninger

Det ble i høst sendt ut brev fra IMDi, KS og Husbanken til alle landets kommuner med forespørsel om mulighet for å bosette flere flyktninger enn tidligere vedtatt i løpet av 2012. Bergen kommune er en av få kommuner som har sagt ja til denne forespørselen, og har høsten 2012 økt måltallet for bosetting fra 225 til 265 inkludert 25 enslige mindreårige for 2012. For 2013 har en vedtatt en bosetting på tilsvarende 265, inkludert 25 enslige mindreårige.

Spesialrådgiver ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing (BSBO), Trond Stigen forteller at kommunen har jobbet målrettet med å bosette flyktninger, og viser til gode resultater. – Vi har nådd måltallet for 2012, og ser at vi fremdeles har kapasitet til å bosette flere og kunne på bakgrunn av det svare positivt på henvendelsen.

Stigen forteller videre at opprettelsen av en prosjektlederstilling ved introduksjonssenteret som arbeider inn mot det private leiemarkedet har vist seg å gi gode resultater. – Prosjektlederstillingen ved introduksjonssenteret er en 100% stilling hvor prosjektleder jobber med bosetting av flyktninger på det private markedet. - Det er et viktig mål for kommunen at ikke alle flyktninger skal bosettes i kommunale boliger, sier Stigen.

Lov om kommunal forkjøpsrett

Lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder gir kommuner forkjøpsrett til leiegårder i kommunen som blir overført til andre enn staten eller den fylkeskommune der eiendommen ligger, så fremt ikke overføringer ved arv, skifte eller ekspropriasjon foreligger. Med leiegård menes utleieeiendom hvor mer enn halvparten av bruksarealet er innredet til beboelse, og som inneholder minst fem boenheter.