Alle vil høre om Randaberg-modellen

Det vellykkede pilotprosjektet mellom Randaberg kommune, BATE boligbyggelag og Husbanken har fått masse positiv omtale den siste tiden. De ti leilighetene i Randaberg kommunes leie til eie-prosjekt er det første av sitt slag i landet.

Pilotprosjektet sikrer at kommunen, boligbyggelaget og Husbanken gir unge uten egenkapital en inngangsbillett til å kjøpe egen bolig i løpet av tre til seks år. I mellomtiden leier de den samme boligen til en gunstig pris og opparbeider seg egenkapital til å få lån. En del av månedsleien går i tillegg til å nedbetale fellesgjeld i borettslaget. Ideen kom fra det regionale boligbyggelaget BATE i Stavanger og omegn.

Treenigheten mellom kommune, boligbyggelag og Husbanken er avgjørende for suksessen. Dette er en ny samarbeidsmodell som er utprøvd i Randaberg kommune, organisert som borettslag.

skisse over leie til eie-komplekset på Goa i Randaberg kommune
Komplekset på Goa i Randaberg kommune omfatter 32 boliger. Ti av leilighetene er satt av til leie til eie-prosjektet.
Foto: Arkipartner AS/BATE Boligbyggelag.

Interessant å samarbeide

Når kommuner vurderer alternative utbyggingsmodeller, forutsetter lov om offentlige anskaffelser kravspesifikasjoner som gjør det mulig for ulike eksterne aktører å konkurrere. Likevel anses samarbeid med boligbyggelagene som særlig interessant. Begrunnelsen for dette ligger i flere felles interesser som kan oppsummeres slik:

  • Et boligbyggelag er eiet av medlemmene som i hovedsak enten bor i boliger fremskaffet og forvaltet av boligbyggelaget, eller som er medlemmer for at boligbyggelaget skal fremskaffe/tilby dem boliger i fremtiden (forkjøpsrett, ansiennitet mv).
  • Et boligbyggelag vil ha det samme langsiktige perspektivet som eksempelvis en kommune ved bygging og forvaltning av et boligprosjekt. Boligbyggelaget vil som forvalter og forretningsfører av boligprosjektet, tenke kvalitet for bygg og beboere i hele boligprosjektets levetid. Dette sikrer gode boliger i gode bomiljø, godt integrerte boliger med gode levekår.
  • Et boligbyggelag skal ikke maksimere økonomisk fortjeneste som skal fordeles på aksjonærer som i et aksjeselskap. Man blir medlem i et boligbyggelag for å få seg en bolig i et godt og trygt bomiljø forvaltet av et boligbyggelag som kan ta et samfunnsansvar, noe som også påpekes av BATE.

Forutsetter forutsigbarhet

Leie til eie-overganger forutsetter forutsigbare vedtekter. På den bakgrunn har representanter for BATE og Husbanken bidratt i utviklingen av modeller for finansiering, bygging, forvaltning og drift av boliger for prioriterte grupper i boligprosjekter organisert som borettslag.

Utfordringen i prosjektet har vært forutsigbarheten i Husbankens rammer. Husbankens retningslinjer for grunnlån, startlån og boligtilskudd har endret seg flere ganger fra vi startet opp samarbeidet høsten 2012, ga vår prinsipptilslutning til prosjektet våren 2013 og til prosjektet ble realisert og innflyttet sommeren 2015. Takket være det gode samarbeidet er likevel leie til eie-prosjektet i Randaberg blitt et godt eksempel på full utnyttelse av Husbankens ordninger.

Aktiv kommunal boligpolitikk

Regiondirektør Mabel Johansen i Husbanken vest fremhever i Kommunal Rapport at boligbyggelagets initiativ var avgjørende for at Randaberg lyktes med prosjektet. Samtidig kunne prosjektet ikke blitt realisert uten en aktiv boligpolitikk fra kommunen.

- Husbankens finansiering er vanligvis avhengig av at kommunene tar kontakt, men i dette tilfellet sto boligbyggelaget BATE som utbygger, og de kontaktet Husbanken for å starte utviklingen av pilotprosjektet, sier Johansen.

Alle har strukket seg

De ti leie til eie-boligene i Randaberg ligger i et borettslag med flere typer boliger - noen selveide borettslagsboliger og andre kommunalt disponerte utleieboliger. Husbanken innvilget den maksimale satsen på 75 prosent grunnlån til hele borettslaget pluss tilskudd til leie til eie-boligene. I tillegg går kommunen inn med startlån til boligkjøpere.

Johansen mener alle tre partene i prosjektet har strukket seg langt - ikke minst Randaberg kommune som stilte med tomt til kostpris.
- Når leie til eie--prosjektet lokaliseres sammen med kommunalt disponerte boliger og vanlige eierboliger, ser vi også en gevinst i form av integrering mellom beboergrupper, sier Johansen. Hun tror flere kommuner vil være interesserte i å samarbeide med boligbyggelag for å utnytte Husbankens ordninger.

- Kommunene er blitt mindre restriktive i bruken av unntaksbestemmelsene som åpner for startlån til barnefamilier og andre med usikker eller lav inntekt. Hvis kommunen samarbeider med boligbyggelag og benytter seg av borettslag i den nye leie til eie-modellen, vil det samlet gi et bedre tilbud til vanskeligstilte grupper på boligmarkedet, sier Johansen til Kommunal Rapport.

Les mer om Randaberg-modellen her:

Randaberg-modellen hylles av departementet

BATE Boligbyggelag presenterte borettslaget i Randaberg på Husbankens storbymøte i år og viser en aktiv kommune som tar grep

Presentasjon av prosjektet fra Randaberg kommune

Randaberg er også omtalt i rapporten «Kommunane byggar landet»