Saksbehandling og klager

Vedtak på søknad om bolig er et enkeltvedtak jf. forvaltningsloven. Forvaltningsloven stiller krav til kommunens saksbehandling, utforming av vedtakene og gir søker klageadgang.

Søknad

Det er ikke krav om at det skal være en søknadsprosess i forkant for å kunne tildele kommunal bolig, men det er ryddig å bygge tildelinger på søknader. Alle som søker kommunal bolig skal ha et skriftlig svar. Søknadsskjemaet bør utformes slik at søkerens behov blir avdekket.

Saksbehandling

Avgjørelser om tildeling eller avslag av på kommunalt disponert bolig eller forlengelse av leietid, anses som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven (§ 2). Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kap. III må følges.

«Vurderingen må gjøres på bakgrunn av forvaltningsloven, egne retningslinjer, praksis i kommunen og ulovfestede forvaltningsrettslige regler. Blant annet skal det ikke være urimelig forskjellsbehandling, vilkårlighet eller tas utenforliggende hensyn.

Gode råd

 • Kommunens tilbud om bolig bør spesifiseres i enkeltvedtaket. Vedtaket bør opplyse om omtrentlig størrelse på boligen, antall rom, lengden på leiekontrakten og eventuelt om boligen må ligge i 1. etasje eller at det må være heis i bygningen. Da vil bare beliggenheten og størrelsen på husleia være nye opplysninger i tildelingsbrevet.
 • Er det ventetid for å få tildelt bolig, bør det framgå av vedtaket at det bortfaller dersom det er endringer i forutsetningene vedtaket bygger på.
 • I spesielle tilfeller må det vurderes om det skal opplyses om at søker har adgang til å be om utsatt gjennomføring (oppsettende virkning), kommunens veiledningsplikt, muligheten for å kreve saksomkostninger dekket og til å søke om fri rettshjelp.

Vedtak

Kravene til enkeltvedtak fremgår av forvaltningsloven kap. V. Enkeltvedtak skal være skriftlige og ha en begrunnelse. Vedtaket bør inneholde:

 • tydelig konklusjon
 • de faktiske forholdene i saken
 • hvilke regler som gjelder
 • hovedtrekkene i de vurderinger som er gjort
 • eventuelle vilkår
 • informasjon om klageadgangen 

Vurderingen må gjøres på bakgrunn av forvaltningsloven, egne retningslinjer, praksis i kommunen og ulovfestede forvaltningsrettslige regler. Blant annet skal det ikke skal være urimelig forskjellsbehandling, vilkårlighet eller tas utenforliggende hensyn.

Gode råd

 • Kommunens tilbud om bolig bør spesifiseres i enkeltvedtaket. Vedtaket bør opplyse om omtrentlig størrelse på boligen, antall rom, lengden på leiekontrakten og eventuelt om boligen må ligge i 1. etasje eller at det må være heis i bygningen. Da vil bare beliggenheten og størrelsen på husleia være nye opplysninger i tildelingsbrevet.
 • Er det ventetid for å få tildelt bolig, bør et framgå av vedtaket at det bortfaller dersom det er endringer i forutsetningene vedtaket bygger på.
 • I spesielle tilfeller må det vurderes om det skal opplyses om at søker har adgang til å be om utsatt gjennomføring (oppsettende virkning), kommunens veiledningsplikt, muligheten for å kreve saksomkostninger dekket og til å søke om fri rettshjelp.

Tildeling

Tildeling av en konkret bolig er normalt ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages. Men dette stiller seg annerledes dersom vedtaket sier lite om boligen som er tildelt. I slike tilfeller vil det først være når man får tilbud om en konkret bolig at man har grunn til å klage, for eksempel hvis man mener at man har behov for en 3-roms, mens man bare har blitt tildelt en 2-roms.» Husk å fatte bortfallsvedtak dersom den som har fått innvilget bolig ikke vil ha den boligen han/hun blir tilbudt.

Klager

Enkeltvedtak om tildeling av kommunal bolig kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kap. VI. Dette innebærer:

 • klagefristen er 3 uker
 • klagen skal sendes den instans som har fattet vedtaket
 • klagen må være undertegnet av klager eller noen som har fullmakt til å opptre på vegne av klager

Det er ikke bare avslag på søknad om tildeling av kommunal bolig som kan påklages. Også manglende forlengelse av kontrakten og bytte av bolig regnes som enkeltvedtak og kan påklages.

Hvem som avgjør klagen beror på organiseringen i den enkelte kommune.