Å stille vilkår for kommunale leieforhold

I vedtaket om tildeling av kommunal bolig, har kommunene anledning til å stille vilkår innenfor gitte rammer.

Det offentlige kan innenfor gitte rammer stille vilkår når de fatter vedtak. Forutsetningen er at det foreligger gode grunner, for eksempel å sikre at beboerne ikke mister boligen. Vilkårene må være:

  • saklige
  • ikke være uforholdsmessig tyngende
  • ha sammenheng med tildelingen

Aktuelle vilkår kan f.eks. være:

  • krav om at bostøtten utbetales kommunen (transport)  
  • trekk i trygd

Vilkår må fremgå av vedtaket.

Det vil være en fordel om muligheten for å stille slike vilkår omtales i kommunens retningslinjer for tildeling av bolig.

Eventuelle krav om at det skal tas i mot tjenester knyttet til oppfølging eller behandling, må nedfelles i en tilleggavtale. Vær oppmerksom på at mislighold av tilleggsavtalen ikke gir grunn til å si opp leieavtalen - da må leieavtalen misligholdes. Men brudd på tilleggsavtalen kan få betydning ved spørsmålet om forlengelse av leieavtalen.