Rettslig handleevne

Punkter fra foredrag holdt av førsteamanuensis Karl Harald Søvig ved Universitetet i Bergen.

Rettslig handleevne for vanskeligstilte leietakere

Utgangspunkt for diskusjonen

 • Selvbestemmelsesrett (autonomi)
 • Et relativt begrep på mange plan
 • Verdighet (integritet)
 • Rettsikkerhet
 • Materiell
 • Prosessuell

Det rettslige rammeverket

 • Sosialtjenesteloven ( sotjl sotjl.). Pålegger kommunens et ansvar for å sikre alle innbyggere har en forsvarlig minstestandard, herunder husrom (jf. sotjl sotjl. § 4 . 4-5)
 • Forvaltningsloven ( fvl fvl.). Setter opp det prosessuelle rammeverket
 • Brukermedvirkning lovfestet i sotjl sotjl. § 8 . 8-4
 • Vergemålsloven ( vgml)
 • Ulovfestete regler
  - Som utfyller sotjl sotjl. (eks. . Rt Rt. 1990 s. 874; . Fusadommen Fusadommen)
  - Som setter opp alminnelige offentlig offentlig- og privatrettslige normer (eks. vedrørende rettslige handleevne)

Forvaltningsrettslig handleevne (for voksne)

 • Utgangspunktet er borgernes rett til å samhandle med andre (også det offentlige) innenfor rammene som ersatt av rettsordenen
  - Det offentlige som motpart ”skjerper” kravene
 • Høy terskel for når et dispositivt utsagn blir uten rettsvirkning
  - Eks. pasrl. § 4 . 4-3(2): ”åpenbart” ikke i stand til å forstå hva samtykket gjelder
 • Hva med borgere med ” dagsavhengig dagsavhengig” samtykkekompetanse?
 • Særlig for umyndiggjorte og personer med oppnevnt hjelpeverge
 • Umyndiggjorte, dvs. personer som etter rettslig avgjørelse er sa satt under vergemål
  - Inngåelser av avtale om husrom er i utgangspunktet opp til verge vergen, men den umyndiggjorte skal involveres i prosessen
 • Personer med hjelpeverge
  - Om hjelpevergen kan/skal bistå ved inngåelse av avtale om husrom eravhengig av hva som er bestemt ved oppnevningenavhengig oppnevningen
 • Pårørendes rolle
  - Har ingen formelle oppgaver innen denne delen av forvaltningsret forvaltningsretten
  - Utfordringer i forhold til taushetsplikten
 • Muligheter for å ”binde seg selv til masten”
  - Historien om Odyssevs

Individuell plan (IP) som universelt middel?

 • Hvor finnes reglene?
  - Sosialtjenesteloven § 4 4-3a, kommunehelsetjenesteloven § 6-2a, psykisk helsevernloven § 4-1, spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 (og barnevernloven § 4-15)
  - Forskrift av 23. des. 2004 nr. 1837 og Sosial Sosial- og helsedirektoratets veileder (IS IS-1253)
 • Hvem har plikt til å utarbeide IP og når oppstår plikten?
 • Kan IP være et aktuelt hjelpemiddel i forhold til boliger for vanskeligstilte?

Særlig om opphør/endring av leieforhold

 • Fokus på de forvaltningsrettslige sidene
 • Prosessuelle garantier
  - Vil være omgjøring av enkeltvedtak, jf. fvl fvl. § 35
  - Krav om varsel ( fvl fvl. § 16) og medvirkning under prosessen ( sotjl sotjl. § 8 . 8-4)
 • Materielle spørsmål
  - Saklighetskrav til avgjørelsen om opphør/endring
  - Krav på erstatningsbolig?