Retten til bolig

Etter norsk rett har ingen rett til en varig bolig. Men kommunen har plikt til å skaffe midlertidig botilbud til de som har behov for det. 

Varig bolig

Etter norsk rett finnes det ingen rett til en varig bolig. Men sosialtjenesten plikter å hjelpe med å finne bolig til de som ikke klarer det selv.
Aktuelt lovverk er: Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)

Midlertidig bolig

Det offentlige plikter å skaffe midlertidig botilbud for de som har behov for det.
Aktuelt lovverk er: Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven).

Det finnes ingen regler om hvilken standard et midlertidig botilbud skal ha eller hvor lenge noen kan bo der. I rundskriv U-5/2003 gis det imidlertid nærmere retningslinjer for hvilke krav departementet mener det bør stilles til midlertidige boliger.

Kommunen har plikt til å fatte vedtak om tildeling av midlertidig husvære, dersom vilkårene er oppfylt. Årsaken til bolignøden er uten betydning. 

Kirkens Bymisjon/Gatejuristen har på sin nettside mer informasjon og et standardskjema for klage på avslag om midlertidig bolig.

Internasjonalt perspektiv

 Retten til bolig har også et internasjonalt perspektiv. Menneskerettsloven har i §2 nr 2 gjort den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter til en del av norsk rett. I konvensjonens art. 11 slås fast "retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold".

Også Den europeiske sosialpakten art 31 omhandler retten til bolig.