Rettslig handleevne for vanskeligstilte leietakere

Artikkelen bygger på et foredrag førsteanamuensis ved Universitet i Bergen Karl Harld Søvig har holdt for Husbanken. Juridisk seksjon i Husbanken har utfylt hovedpunktene for å gi bedre forståelse for de som ikke var tilstede under foredraget.

Rettslig handleevne for
vanskeligstilte leietakere
Førsteamanuensis Karl Harald Søvig
Det juridiske fakultet (UiB)

Utgangspunkt for diskusjonen
􀂄 Selvbestemmelsesrett (autonomi)
􀂄 Et relativt begrep på mange plan
􀂄 Verdighet (integritet)
􀂄 Rettsikkerhet
􀂄 Materiell
􀂄 Prosessuell


Det rettslige rammeverket
􀂄 Sosialtjenesteloven ( sotjl sotjl.). Pålegger kommunens et
.). ansvar for å sikre alle innbyggere har en forsvarlig
minstestandard, herunder husrom (jf. sotjl sotjl. § 4 . 4-5)
􀂄 Forvaltningsloven ( fvl fvl.). Setter opp det prosessuelle
.). rammeverket
􀂄 Brukermedvirkning lovfestet i sotjl sotjl. § 8 . 8-4
􀂄 Vergemålsloven ( vgml vgml.) .)
􀂄 Ulovfestete regler
􀂄 Som utfyller sotjl sotjl. (eks. . Rt Rt. 1990 s. 874; . Fusadommen Fusadommen)
􀂄 Som setter opp alminnelige offentlig offentlig- og privatrettslige
normer (eks. vedrørende rettslige handleevne)

Forvaltningsrettslig handleevne (for
voksne)
􀂄 Utgangspunktet er borgernes rett til å samhandle med
andre (også det offentlige) innenfor rammene som er
satt av rettsordenen
􀂄 Det offentlige som motpart ”skjerper” kravene
􀂄 Høy terskel for når et dispositivt utsagn blir uten
rettsvirkning
􀂄 Eks. pasrl pasrl. § 4 . 4-3(2): ”åpenbart” ikke i stand til å forstå hva
samtykket gjelder
􀂄 Hva med borgere med ” dagsavhengig dagsavhengig” ”
samtykkekompetanse?
􀂄 Særlig for umyndiggjorte og personer med oppnevnt
hjelpeverge

Forvaltningsrettslig handleevne
(forts.)
􀂄 Umyndiggjorte, dvs. personer som etter rettslig avgjørelse er sa satt tt
under vergemål
􀂄 Inngåelser av avtale om husrom er i utgangspunktet opp til verge vergen, men
n, den umyndiggjorte skal involveres i prosessen
􀂄 Personer med hjelpeverge
􀂄 Om hjelpevergen kan/skal bistå ved inngåelse av avtale om husrom er
avhengig av hva som er bestemt ved oppnevningenavhengig oppnevningen
􀂄 Pårørendes rolle
􀂄 Har ingen formelle oppgaver innen denne delen av forvaltningsret forvaltningsretten ten
􀂄 Utfordringer i forhold til taushetsplikten
􀂄 Muligheter for å ”binde seg selv til masten”
􀂄 Historien om Odyssevs

Individuell plan (IP) som universelt
middel?
􀂄 Hvor finnes reglene?
􀂄 Sosialtjenesteloven § 4 4-3a, kommunehelsetjenesteloven § 6 6-
2a, psykisk helsevernloven § 4 4-1, spesialisthelsetjenesteloven §
2-5 (og barnevernloven § 4 4-15)
􀂄 Forskrift av 23. des. 2004 nr. 1837 og Sosial Sosial- og
helsedirektoratets veileder (IS IS-1253)
􀂄 Hvem har plikt til å utarbeide IP og når oppstår
plikten?
􀂄 Kan IP være et aktuelt hjelpemiddel i forhold til boliger
for vanskeligstilte?

Særlig om opphør/endring av
leieforhold
􀂄 Fokus på de forvaltningsrettslige sidene
􀂄 Prosessuelle garantier
􀂄 Vil være omgjøring av enkeltvedtak, jf. fvl fvl. § 35
. 􀂄 Krav om varsel ( fvl fvl. § 16) og medvirkning under
. prosessen ( sotjl sotjl. § 8 . 8-4)
􀂄 Materielle spørsmål
􀂄 Saklighetskrav til avgjørelsen om opphør/endring
􀂄 Krav på erstatningsbolig?

Aktuell litteratur:
􀂄 Alice Kjellevold Kjellevold, Rett til individuell plan (2. utg.
, 2005)
􀂄 Lars E. Eriksen, Kan hjelpevergemål erstatte
umyndiggjøring?, LoR 2002 s. 31 31-45 og NOU
2004:16 om ny vergemålslov