Leie og utleie av bolig

Det finnes en rekke reguleringer og lover knyttet til leie av bolig. Her finner du en oversikt over de viktigste.

Leie av bolig reguleres av leiekontrakten og husleieloven. Du kan lese mer om regelverket om leie av bolig på

Forbrukerrådets husleiekontrakt sikrer at leieforholdet reguleres etter reglene i husleieloven (bokmål/nynorsk/engelsk).

Kommunal-og moderniseringsdepartementet har utarbeidet flere brosjyrer som omhandler ulike temaområder knyttet til husleieloven. 

Husleietvistutvalget løser tvister mellom leietakere og utleiere i Oslo, Akershus, Bergen og Trondheim. Aktuelle saker kan være skyldig leie, oppsigelse, erstatningskrav, mangler, leiebeløpets størrelse o.a.  

Standard husleiegaranti

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet et standard garantidokument som har til formål å sikre private utleieres interesser ved leiers mislighold av en husleieavtale. Kommunene kan tilby denne garantien når de skal garantere for at leier oppfyller sine avtaleforpliktelser.

Utkastelse og oppsigelse

  • Forbrukerrådet - bred omtale av juridiske forhold knyttet til oppsigelse og utkastelse
  • oppsigelse.no - en kommersiell nettside med mye informasjon om juridiske forhold knyttet til oppsigelse av husleieforhold

Krav til lovlig utleiebolig

For at en bolig lovlig skal kunne brukes til bolig , stiller plan- og bygningsloven en del krav. Er man i tvil om boligen er godkjent, bør man ta kontakt med kommunen. 
Utleier av ikke godkjent bolig kan få pålegg fra kommunen om å slutte med den ulovlige utleien. Dette kan gjøre at leietaker mister boligen sin. Kommunen kan også gi utleier tvangsmulkt etter plan- og bygningsloven § 32-5 dersom han ikke slutter med den ulovlige utleien. 

For å kunne få statlig bostøtte stiller Husbanken krav om at de rom som skal brukes, er godkjent til boligformål. Det er ikke krav om at utleiedelen er skilt ut som egen utleieenhet.»